ŠENK, V. Keramické materiály s pěnovou strukturou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Cihlář, Jaroslav

Student Vít Šenk vypracoval bakalářskou práci „Keramické materiály s pěnovou strukturou“ v laboratorích našeho ústavu, vetšinou na odboru keramiky a polymeru. Cílem práce byla príprava keramických pěnových materiálů na bázi oxidu hlinitého a zirkoničitého, které by sloužily jako substráty, keramických katalyzátorů pro energetické aplikace. Student měl prostudovat odbornou literaturu, experimentálně testovat dvě metody přípravy keramik s pěnovou strukturou, metodu templátovou a metodu vypěňovací, popsat strukturu a morfologii připravených keramik, vyhodnotit výsledky a sepsat bakalářskou práci. Výsledky jeho práce a prístup k rešení problému stejně jako jeho pracovní aktivita byly pozitivne hodnoceny nejen mnou, ale i pracovníky odboru, kterí mu pomáhali pri práci v laboratorích. Vít Šenk byl aktivní, pracovitý a manulne zrucný diplomant. V prubehu práce pilně studoval odbornou literaturu, takže dobre zvládl jak teoretickou tak experimentání část své bakalářské práce. Považuji ho za dobrého a perspektivního studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trunec, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývala přípravou pěnových keramických materiálů s otevřenou pórovitostí z oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého. Cílem práce bylo připravit keramické pěny pomocí dvou odlišných metod a zhodnotit dosažené výsledky. Práce má klasickou strukturu s teoretickou, experimentální a výsledkovou částí. Práce obsahuje 16 tabulek a 40 obrázků, které jsou zařazeny v textu. Cíl práce popisuje výčtem jednotlivé kroky provedené při vypracování této práce. Chybí zde však obecná informace o tom, že mají být zkoumány keramické pěny a jaké materiály mají být použity. Vhodnější by bylo slovně vyjádřit cíl, který by měla práce dosáhnout, podobně, jak je uvedeno na počátku tohoto hodnocení. V teoretické části student krátce popsal porézní keramiky a jejich přípravu a dále se věnoval stabilizaci koloidních suspenzí. V experimentální části jsou podrobně popsány postupy a složení použitých keramických suspenzí. Připravené pěnové materiály byly hodnoceny vizuálně, popř. pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Výsledková část není zcela přehledná. Například není zřejmé, zda měření zeta-potenciálu bylo provedeno během práce nebo převzato z literatury (metoda nebyla uvedena v experimentální části). Naopak k metodě měření velikosti částic uvedené v experimentální části nebyly nalezeny žádné výsledky. V práci je několik formulačních nepřesnosti a nejasností (např. na str. 7 první odstavec, popisek k obr. 2.12, popis surfaktantu Dolapix – jedná se o iontový surfaktant, popis surfaktantu Triton – popis struktury neodpovídá obrázku). Přes uvedené výhrady považuji práci Víta Šenka za kvalitní a přínosnou a oceňuji úsilí, které autor musel vynaložit při zvládnutí problematiky pěnových keramik. Oceňuji také množství provedených experimentů. Proto hodnotím práci známkou A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 22836