ORSÁG, P. Konstrukce natáčivé frézovací hlavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Zdeněk

Diplomant měl ztíženou práci v tom smyslu, že původní zadání z průmyslu bylo zrušeno, takže nemohl vlastní návrh aplikovat pro konkrétní využití. V tomto směru je nutno práci hodnotit s tím, že diplomant pracoval samostatně a nakonec se úkolu dobře zhostil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Vladimír Dokoupil, CSc.

Diplomová práce má podle všech hodnotících kritérií velmi nízkou úroveň.Chybí mj. analýza známých řešení, volba koncepce hlavy z více možných analyzovaných variant, návrh prvkové a hrubé konstrukční struktury hlavy, ekonomické zhodnocení. Postup řešení a jeho popis jsou nesystematické a povrchní. 3D obrázky a sestavný výkres hlavy neobsahují pozice. Konstrukční řešení jednotlivých podskupin postrádá zdůvodnění. Ve výpočtové části chybí volba vřetenového motoru, který by vyhovoval zadání diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 11578