KREJČÍ, Z. Analýza dielektrických vlastností namáhaných drážkových izolací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozsívalová, Zdenka

Úkolem studenta v bakalářské práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo prostudovat střídavé elektrické metody měření vlastností drážkových izolací a experimentálně prověřit základní dielektrické vlastnosti, především frekvenční závislosti obou složek komplexní permitivity, vzorků drážkové izolace na bázi polyesterové fólie v průběhu tepelného namáhání. Student Zbyšek Krejčí realizoval veškeré experimentální práce v laboratořích Ústavu elektrotechnologie FEKT, zkušební zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě výsledků experimentů zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 33 strany včetně přehledu použité literatury a seznamu symbolů a zkratek používaných v textu. Práci správně rozdělil na teoretickou a experimentální část a doplnil úvodem do studované problematiky a závěrem shrnujícím význam prováděných experimentů. Kapitola studující teoretické poznatky, nutné k vytvoření bakalářské práce, charakterizuje dielektrika, uvádí přehled dielektrických jevů a veličin, zabývá se problematikou stárnutí materiálů s důrazem na oblast stárnutí tepelného, a popisuje složenou materiálovou soustavu a její vlastnosti. V průběhu teoretické přípravy, nutné k provedení předepsaných experimentů a vytvoření bakalářské práce, prokazoval student schopnost práce s doporučenou, ale i studentem vyhledanou literaturou, pracoval pečlivě a samostatně. V teoretické části chybí, v souladu se zadáním práce ucelený přehled materiálů používaných na drážkové izolace. Student se omezil pouze na informace o materiálech soustavy, která byla předmětem měření v experimentální části práce. Praktická část bakalářské práce potom podává informaci o experimentálních vzorcích drážkové izolace včetně charakteristiky dílčích částí tohoto složeného materiálu, popisuje měřicí pracoviště, uvádí postup měření, shrnuje a diskutuje výsledky měření. I v etapě experimentálních prací postupoval student samostatně, pečlivě a velmi zodpovědně, jednotlivé etapy práce a dosažené výsledky pravidelně konzultoval s vedoucí práce; na všechna jednání přicházel dobře připraven. Předložená práce je sepsána pečlivě, přehledně a výstižně, vnější úprava a grafické zpracování má dobrou úroveň. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a iniciativně. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Výsledky provedených experimentů lze využít při aplikacích v technické praxi, především při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce B 17/20
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Frk, Martin

V teoretické části postrádám zpracování přehledu drážkových izolací; je zde uveden jen popis materiálu ISONOM a jeho složek (Nomex a Kapton). Rovněž není uvedeno pojednání o střídavých elektrických metodách, ikdyž částečně je tato problematika zmíněna v kapitole komplexní permitivita a experimentální části. Na základě obsahové stránky bakalářské práce lze konstatovat, že student splnil s výhradami a její zadání. Odborná úroveň předložené práce a její zpracování splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Student uvádí jen velmi stručné a obecné zhodnocení, že došlo ke snížení či zvýšení složek komplexní permitivity, což je přímo patrné z grafických závislostí. V práci bych uvítal mnohem podrobnější vyhodnocení zjištěných frekvenčních závislostí alespoň v podobě naznačení možných příčin změn vlastností materiálu formou diskuse. Z frekvenčních závislostí mohl pan Krejčí vyčíslit a uvést konkrétní hodnotu relaxační doby případně intenzitu relaxace a ne jen relativní posun k nižším frekvencím. Obecně lze konstatovat, že vyhodnocení experimentu odpovídá s drobnými výhradami bakalářské úrovni znalostí. Po formální stránce je bakalářská práce na dobré úrovni s občasným výskytem stylistických a typografických nedostatků. Vlastní práce je přehledně uspořádána do jednotlivých kapitol a vyznačuje se dobrým grafickým zpracováním. Z věcných nedostatků je nutné upozornit jen na častou záměnu pojmů polyimid a polyamid při popisu sledovaného materiálu (str. 30).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 22827