TRÁVNÍČEK, J. Parní kotel na spalování slámy z pšenice,žita a ječmene 30t/h [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Zadání DP bylo splněno v celém rozsahu. Diplomant postupoval obvyklým způsobem,provedl tepelný výpočet kotel a dimenzoval teplosměnné plochy kotle na spalování obilní slámy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Cílem práce byl návrh kotle na slámu 30 t/h. Celá práce se věnuje návrhu geometrických rozměrů kotle a návrhu jednotlivých výhřevných ploch. Postup práce je chronologický od spalovací komory a přes jednotlivé spalinové tahy až k ekonomizéru, je přehledná a graficky dobře rozvržena. Součástí DP je i výkres sestavy kotle. Předložená práce splnila zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33751