MARTÍNEK, T. Zavěšení kol sportovního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zháňal, Lubor

Diplomová práce se dle zadání zabývá zavěšením kol sportovního automobilu včetně mechanismu řízení. Byl proveden výpočetní návrh, konstrukce a následně i ověření kinematických vlastností v multi-body systému. Práce je kvalitní a rozsahově mírně nadprůměrná. I přes drobné chyby povětšinou formálního charakteru doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Martin

Diplomová práce pan Tomáše Martínka se zabývá návrhem podvozku jednosedadlového sportovního vozu. V první části diplomant provedl rešerši podvozků, zavěšení a řízení. Díky získaným poznatkům zvolil výslednou koncepci nejvhodnější pro zadanou aplikaci. V další části sestavil kinematický model zavěšení v programu Adams. Na základě takto sestaveného výpočetního modelu byly získány průběhy kinematických charakteristik odklonu, sbíhavosti, záklonu, rozchodu a rozvoru. Dále na základě těchto charakteristik byla provedena optimalizace změnou poloh jednotlivých bodů uchycení ramen zavěšení. Práce je po obsahové stránce na velmi dobré úrovni a diplomant prokázal odborné schopnosti při řešení konkrétní aplikace zadané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33754