KOPŘIVA, A. Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student od počátku řešení své závěrečné práce projevoval zájem o zadané téma. Počtem konzultací a především snahou výrazně předčil své kolegy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Posuzovaná práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První se zabývá teoretickým rozborem vysokorychlostních kamer a jejich vývojem v průběhu let. Tato kapitola obsahuje dostatečné množství informací pro vytvoření uceleného obrazu o historickém vývoji vysokorychlostních kamer. V druhé části se autor zaměřil na rozbor problematiky vzniku třísky při procesu frézování. Kapitola se problematikou tvorby třísky zabývá spíše povrchně ovšem v dostatečné míře pro splnění zadaného cíle. V třetí hlavní části se autor zaměřil na experiment, ve kterém sledoval tvorbu třísky za využití vysokorychlostní kamery a analýze rychlosti a zrychlení nástroje na konkrétním stroji. Druhé dvě části na sebe přiliž logicky nenavazují, ovšem obě splnily stanovené cíle, uvedené v úvodu práce. Autor prokázal dobrou schopnost při konstatování závěrů vyplývajících z experimentální a teoretické části. Práci hodnotím jako standardní a připomínky bych měl spíše ke stylistické úpravě práce a použití nekvalitní a příliš různorodé obrazové dokumentace. Práce splnila stanovené cíle, a proto ji doporučuji k obhajobě s doporučenou známkou B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33770