SUPERATOVÁ, A. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Přes zdržení a složité a komplikované hledání vlastního konceptu dospěla autorka k přiměřenému zjednodušení prostorového a funkčního uspořádání. Zvolený stavební program je uspořádán logicky a diferenciace a umístění funkcí je zvoleno bez zásadních kolizí mezi soukromými potřebami bydlení a veřejně přístupnými prostorami doplňujících zdravotních a sociálních služeb. Je škoda, že časová tíseň způsobená vlastní nerozhodností na začátku práce vedla ke schematičnosti, výsledné řešení neprokazuje dostatečně v zásadě správný urbanistický i architektonický záměr. Presentace práce odpovídá celkovému přístupu a časové tísni, je značně schematická, obsahově splňuje požadovaný standard, chybí však výraznější a srozumitelnější grafická adjustace. Otázky a náměty k obhajobě: Přístup do zahrady na střeše garáží a její využívání obyvateli, není dostatečně zřetelné z výkresové dokumentace, zejména z příliš schematických řezů. Jaké bude zabezpečení mezi veřejně přístupnými prostorami zdravotních služeb a soukromým bydlením?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Zdržení nemocí, dlouhé hledání konceptu, málo času na lepší výsledek
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Navrátil, Václav

1. Urbanistické řešení: Koncept založený na uzavření rohové proluky je čistý a logický. Definuje nároží ulic Brabansko a Malá Dlážka a vytváří polosoukromý vnitroblok. 2. Architektonické řešení: Vazba na sousední objekt ze severní strany v posledním patře výškově koresponduje s hřebenem střechy, nikoliv s římsou. Vizuální podoba fasády i parter jsou orientovány do ulice Brabansko, čímž se snižuje význam fasády do ulice Malá Dlážka, kde chybějící parter oslabuje celé průčelí. 3. Provozní řešení: Strojovna VZT, výměníková stanice a schodišťové jádro ztravotního střediska jsou nelogicky umístěny do průčelí fasády. Zakladačové parkování je v domě s minimálními byty diskutabilní. Dispoziční řešení zdravotního střediska je problematické, neboť zde dochází ke křížení provozu pacientů s personálem. Autorka naopak citlivě řeší polosoukromé prostory v podobě venkovního atria a posezení na chodbách umístěné v rizalitech severní fasády. Každý byt má vlastní soukromou terasu přístupnou z obytného prostoru i z ložnice, která zvyšuje kvalitu bydlení a umožňuje výhled na řeku a historické centrum. 4. Technicko konstrukční řešení: Konstrukční systém je zvolen adekvátně k funkci. 5. Formální úroveň je výborná. Návrh je zpracován jasně a přehledně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení C
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 31683