HORDĚJČUK, J. Třískové a netřískové obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jaromír

Práce je rozdělena na pět kapitol. První kapitola popisuje obecně třískové i netřískové obrábění. Dále se práce dělí na jednotlivé metody obrábění. Druhá kapitola se zabívá třískovým obrábění, procesem řezání a jsou zde popsány jednotlivé technologie. Ve třetí kapitole jsou popsána kriteria volby konkrétní technologie. Čtvrtá kapitola se zabívá netřískovými technologiemi a v poslední kapitole jsou opět vypsána kriteria pro volbu netřískového obrábění. Autor zde poukazuje na možnosti vhodného použití jednotlivých technologií a poukazuje silné stránky jednotlivých technologii. Autor prokázal schopnost nastudovat velké množství literatury a zorientovat se v dané problematice. I když práce nepřináší žádné vlastní výsledky, tak cíle práce byly splněny a doporučuji celkovou známku C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dvořáková, Jana

V práci autor zpracoval základní teoretické poznatky o současných metodách obrábění. Práce je čistě rešeršního charakteru, k vypracování musel autor nastudovat celou řadu literatury a prokázal schopnost stručně popsat danou problematiku. Určitým nedostatkem práce je několik typografických a formálních chyb. Dále u některých metod schází výčet aplikačních možností a především uvedení typických specifik. Autor také mohl nastínit srovnání technicko-ekonomického charakteru s ohledem na charakter a sériovost výroby. Cíle práce však byly splněny a proto závěrečnou práci doporučuji k obhajobě s ohodnocením celkovou známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 41255