FREUDLOVÁ, M. Studium vybraných parametrů lidské kůže v závislosti na aplikaci kosmetických prostředků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemanová, Jana

Diplomantka na problematice své diplomové práce pracovala 2 roky, přičemž experimentální část vykonala na pracovišti Ústavu biomechaniky a biometrie Univerzity Vrije v Bruselu, pod odborným vedením prof. Dr. André Barela, předního světového odborníka v oblasti dermatokosmetologie. Mj. i z tohoto důvodu pak text sepsala v angličtině. Pan prof. Barel v zadání diplomové práce figuruje jako konzultant a na diplomantku vystavil za své pracovistě velmi pozitivní hodnocení (viz. příloha). Já také hodnotím aktivitu a celkový přístup diplomantky k řešení zadané problematiky kladně, na veškeré pokyny a poznámky reagovala velice pružně, takže navrhuji hodnotit její práci stupněm A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Omelková, Jiřina

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 10862