HOTAŘ, P. DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Přes celkem slibný začátek, s příslibem vytvoření relativně netradičního řešení městského bydlení, začala práce narážet na nedostatek schopnosti zpacovat kvalitně projekt tohoto charakteru. Výsledný výstup však byl i pro vedoucího práce nepříjemným překvapením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C Obvyklý přístup ke zpracování, na připomínky vedoucího práce reagoval s mírnou nechutí, k řešení problémů přistupoval vyhýbavě.
Navrhovaná známka
E
Body
59

Posudek oponenta

Holiš, Hynek

Student nevyužil potenciálu a naznačeného záměru atraktivní urbanistické koncepce průchozího parteru a perforace bloku. Volba proporcí objemového členění s upřednostněním orientace do soukromého vnitrobloku vedla ve finále spíše ke zpochybnění kvality obytné funkce. Student deklaruje záměr optické bariery domu na hraně historického centra, výsledkem je však nezdařilá pitoreskní kulisa posetá solárními panely.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Koncept společné podnože obchodního parteru a oddělených hmot obytných domů byl pravděpodobně veden snahou o zmenšení měřítka v kontextu centra města. Ve výsledku je však objekt z pohledu chodce uzavřen do sebe, vazeb na sousední zástavbu a průhledy z centra města student zdárně nevytěžil. Přes naznačenou symetrii kompozice hmot působí návrh spíše chaoticky.
Architektonické řešení E Nepochopení dynamického tvarování veřejných pasáží parteru i hmot objektu. Návrh je ukázkou ztráty jednotného kultivovaného projevu nejen v přepisu členění všech fasád. Proklamovaná symbolika motivů netradičních okenních otvorů je vzdálena jakékoli logice i výtvarné koncepci. Architektonické řešení působí spíše jako křečovité hledání neotřelého výrazu, bez náznaku zdařilé modifikace soudobého architektonického pojetí. Diferenciace dvorních a uličních fasád není důsledně domyšlena a umocňuje negativní dojem z celého objektu.
Provozní řešení E Provozně přijatelné řešení podzemních pater koliduje s malou mírou velkorysosti a čistoty provozního řešení pater nadzemních. Dispozice bytových jednotek pouze formálně reflektují dynamiku formy objektu, volba proporcí a počet okenních otvorů nepřesvědčuje o dostatečném oslunění obytných místností. Problematickým se jeví zajištění bezpečnosti vertikálních komunikačních jader společných pro uživatele podzemních garáží i bytových jednotek.
Technicko konstrukční řešení E Konstrukční systém je zvolen adekvátně k funkci. Řešení detailů je pouze nastíněno, materiálové provedení vyjádřeno velmi schematicky. Chybí materiál a kóty šambrán a novotvarů okenních otvorů uličních fasád, což považuji vzhledem ke zvolenému výrazu za důležité.
Formální úroveň E Formální úroveň je podprůměrná, na hraně přijatelnosti pro stupeň bakalářského projektu. Na kvalitě ubírá schematičnost fasád, nedostatečná prezentace řešených prostorů a dvorních pohledů i absence rozměrového dokreslení – kóty v místech, která jsou na hranici doporučených dimenzí provozu.
Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 52723