ŘÍHA, P. Regulovatelný laboratorní zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Götthans, Tomáš

Student v bakalářské práci úspěšně navrhnul a realizoval laboratorní zdroj s plynulou regulací výstupního napětí a proudu. V práci se zabývá rozborem jednotlivých částí laboratorního zdroje, jeho vlastnosti následně ověřil experimentálním měřením. I když se autor zabývá rozborem volby koncepce, postrádal jsem však detailnější odůvodnění. Také v experimentální části jsem postrádal měření více vlastností. Po formální stránce autor rozčlenil práci zbytečně do mnoha kapitol a podkapitol. Tím se práce stala méně přehlednou a působí dojmem umělého natahování. Autor by se měl vyvarovat použití technického žargonu. Dále popisky vzorečků chybí od kapitoly 4. Odborná úroveň práce je nízká. Přiložené programy obsahují kombinaci anglických a českých komentářů. Student během semestru nevyužíval konzultací. Zadání páce lze považovat za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 41/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 5/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
61

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Student měl za úkol navrhnout laboratorní zdroj s plynulou regulací výstupního napětí a proudu. Kapitola 2 obsahuje jednu větu a obrázek přes celou stránku blokového schématu zařízení. V kapitole 3 jsou obrázky funkce transformátoru, Graetzova usměrňovacího můstku a funkce filtračního kondenzátoru bez bližších komentářů a výpočetních vztahů. Dále kapitola obsahuje návrh napájení s výpočty. Není však jasné, proč student zvolil dané konstanty ve výpočtech, například ve vzorci 2.4 chybí popis konstanty „k“. V kapitole 5 program pro měření a zobrazování student nevysvětluje, proč zvolil zrovna Assembler. Dále bych vytknul použití zpoždění pro zobrazování hodnot na zobrazovači a nevyužití přerušení. Program přiložený na CD obsahuje kombinaci anglických a českých komentářů. Od kapitoly 4 nejsou číslované žádné vzorce. V kapitole 7, zabývající se simulacemi jsou zbytečné grafy, které je možno vyjádřit číslem. Autor se nezabývá stabilitou zdroje připojením kapacitní, či induktivní zátěže. V kapitole měření byly proměřeny zatěžovací charakteristiky a rychlost proudového omezení. Není však připojen žádný snímek obrazovky osciloskopu. Práce dále obsahuje dokumentaci pro výrobu, fotografie samotného výrobku však není k dispozici. Formální stránka práce je velmi špatná. I přes dané nedostatky lze zadání považovat za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Odborná úroveň práce D 30/50
Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 39013