BOLGÁR, R. Testování komunikace ochran podle IEC 61850 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Bakalářská práce se zabývá problematikou testování komunikace ochran podle standardu IEC61850. V úvodní části je provedeno shrnutí obsáhlého standardu, zejména s ohledem na požadavky na komunikaci, na vlastnosti zpráv, na integritu a na vlastnosti systému. V další části práce je popsáno softwarové vybavení testeru CMC 256+ použitelné pro testování komunikace pomocí GOOSE zpráv. V praktické části se student seznámil s terminálem REF615, otestoval komunikaci pomocí GOOSE zpráv a navrhl laboratorní úlohu. Student se vyrovnal s řadou problémů souvisejících zejména s nastavením ochrany a oživením komunikace. Cíle práce byly bezezbytku splněny. Během zpracování práce byl student velmi aktivní, dílčí výsledky pravidelně konzultoval. Po formální stránce je práce zpracována přehledně, má logickou strukturu a je díky pečlivému zpracování využitelná i pro účely výuky komunikace v rozvodnách. Použité zdroje jsou v práci řádně citovány, původní a převzaté části lze jasně odlišit. Rozsah použité literatury odpovídá požadavkům zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Topolánek, David

Posuzovaná práce je zaměřena na problematiku testování digitálních ochran v souladu se standardem IEC 61850. V první části práce se autor zaměřuje na teoretický popis smyslu a vlastního systému komunikace zařízení IED s využitím protokolu IEC 61850. V této úvodní části je také uvedený výčet platných norem zaměřených na tuto problematiku a jsou zde popsány stěžejní požadavky na přenos vlastních GOOSE zpráv. Druhá část práce je zaměřena prakticky, kde autor popisuje možnost testování přenosu jednotlivých GOOSE zpráv s využitím testeru CMC256+ a jeho softwarové nástavby IEDScout. Práci vytýkám horší návaznost kapitol 4., 5. a 6. a také chybějící citace v kapitolách 7. a 8. Avšak naopak velmi pozitivně hodnotím odbornou úroveň zejména praktické části práce, kde autor velmi srozumitelně a názorně popisuje koncepci testovaných GOOSE zpráv a možnosti využití funkcí sekundárního testeru v této oblasti. Výsledkem práce je pak velmi dobře zpracovaný laboratorní návod vhodný pro testování ochranné funkce IED s komunikací IEC61850. V práci postrádám pouze výsledky vlastního testovacího měření dle zpracovaného návodu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 39027