ŠEJK, S. Viniční hospodářství Bukovský [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Na diplomantovi oceňuji, že se rozhodl zadání DP aplikovat na rekonstrukci stávajícího objektu v obci Kobylí. Diplomant musel zvládnout konstrukční řešení, technické vybavení objektu a prostudovat typologii výroby vína a vypořádat se s omezeným prostorem stavebního pozemku. Důležitá byla diskuse projektanta s uživatelem domu, k jakému účelu má stavba sloužit, jak se budou prostory využívat a finanční možnosti stavebníka. Tyto skutečnosti daly podobě domu jasný rámec. Projekt poskytuje ucelené a přehledné informace o návrhu přestavby objektu na polyfunkční objekt s výrobou vína. Vnitřní dispozice stávajícího i nového objektu neumožňovala z důvodu omezeného prostotu mnoho tvůrčího rozletu a dispoziční čistoty. Diplomantovi se vydařilo řešení fasád do náměstí, kde navrhl zajímavé materiálové řešení. Pozitivní je, že nezvětšuje objem budovy, zachovává sedlovou střechu a docílil vytvořit novodobý výraz. Diplomní práce je zpracována na velmi dobré grafické úrovni a obsahuje všechny náležitosti. Otázky a náměty k obhajobě: - Vysvětlete konstrukční a materiálové řešení. - Vysvětlete zda má smysl při rekonstrukci budovy usilovat o docílení nízkoenergetickou náročnpst a jakým způsobem toho lze dosáhnout. - Jak bude objekt vytápěn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student pracoval samostatně a cílevědomě.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Vojtová, Lea

Diplomová práce Bc. Sanko Šejka řeší obnovu a dostavbu stávajícího objektu ve svažitém terénu a na omezeném pozemku. Je zpracována celkově dobře, dispoziční i provozní řešení zřejmě zohledňuje potřeby vlastníka na úpravu objektu spojenou s výrobou vína, presentací, degustací a prodejem produktu. V 3.NP je navržena možnost ubytování pro 18 osob. K dispozičnímu a technickému řešení mám níže uvedené připomínky. Architektonické řešení vychází z jednoduchých forem vesnické zástavby a zřejmě i z regulačních podmínek lokality. Je velmi účelové a trochu "bez nápadu". Otázky a náměty k obhajobě: V situaci zcela chybí informace o terénu, což je v tomto případě podstatné, vyznačení směru komunikací, popis názvu ulic a další základní, obvykle uváděné údaje. Stavební řešení patrné z půdorysů a řezů je velmi technicky i ekonomicky náročné. Navržené konstrukce přístavby a sklepa(štoly) jsou poměrně subtilní ŽB konstrukce. Nad částí klenby stávajícího sklepa je naznačena rubová klenba, kterou nelze provést bez odstranění svahu. Založení dvoupodlažní stavby na ŽB desce nad tímto a novým sklepem bude asi poněkud jinak řešeno, hlavně by mělo být od stávajících konstrukcí oddilatováno. V projektu také není navrženo odvedení povrchových srážkových vod za objektem přístavby. V řezech B-B a C-C je to velmi patrné. Dispoziční řešení v jednotlivých podlažích má nedostatky, které zřejmě vyplývají ze stísněnosti stávajícího půdorysu. Zpracovatel s tím měl v návrhu počítat a neumisťovat zde kapacitní provozy pro které nemá zázemí. Ve 2.NP je nedostatečné sanitární zázemí, WC pro ženy a imobilní má dveře otevíravé dovnitř, což odporuje platným předpisům. Šířka chodbičky k výtahu a WC je pouze 1m. Přitom se ve 2.NP může pohybovat až 66 osob. Schodiště je poddimenzované a mělo by být řešeno jako chráněná úniková cesta. Ve 3. NP je navrženo ubytování pro 18 osob. Některé pokoje jsou zřejmě sezónní, jsou přístupné pouze přes terasu. K uvedeným připomínkám se zpracovatel při obhajobě vyjádří.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C dobře
Architektonické řešení C dobře
Provozní řešení C dobře
Technicko konstrukční řešení C dobře
Formální úroveň B velmi dobře
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 22794