VEVERKA, J. Tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student prokázal při zpracování závěrečné práce samostatnost při řešení zadaného úkolu s využitím dostupné literatury. Student úspěšně aplikoval znalosti získané v průběhu studia. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Joch, Lukáš

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a výpočtem vhodného tepelného výměníku pro rodinný dům. V teoretické části chybí odkazy na zdroje obrázků, avšak to je pouze drobný nedostatek u kvalitně zpracovaného úvodu. Co se týče technicko-ekonomické zhodnocení tepelného čerpadla, to je provedeno velmi precizně. Práce splňuje cíle vytyčené zadáním, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 47527