BATELKOVÁ, A. Řízení firemních dat a návrh jejich zálohování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: 1. Jak předpokládáte zajištění ukládání dat zaměstnanci na centrální úložiště mimo uvedené proškolení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D Chybějící zdroje u tabulek a obrázků.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Jiří Hradil

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49664