ČIKL, J. Marketingový plán nového projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Světlík, Jaroslav

Jedná se o průměrnou práci zaměřenou do oblasti zpracování marketingového plánu v netradiční oblasti budování horolezecké stěny. Práce po formální stránce splňuje náležitosti dané metodickým pokynem a zvyklostmi pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací této úrovně. Nejsem si jist relevancí závěrečných kalkulací stejně tak s návazností navrhované komunikační kampaně na stanovené komunikační cíle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Jelínek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23576