RYCHLÁ, J. Marketing bankovních služeb v České spořitelně, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Chalupský, Vladimír

Přes uvedené připomínky považuji práci za zdařilou. Autorka prokázala schopnost samostatné práce, soustředění se na podstatné informace a abstrakce -a to při zvážení všech podstatných souvislostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle práce jsou definovány v samostatné kapitole. Jejich definice - svým obsahem i rozsahem - odpovídá požadavkům. Cíle považuji za splněné.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Autorka dokázala vybrat z nepřeberné literatury podstatné poznatky a vhodně je zakomponovat do struktury práce.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Použité metody analýz jsou schopny pokrýt určitý omezený okruh marketingových aktivit analyzovaného penežního ústavu, některé podstatné rysy zůstaly stranou pozornosti autorky.
Odborná úroveň navrhované části A Návrhová část obsahuje racionálně zdůvodněná opatření, směřovaná do oblastí s vysokou pravděpodobností pozitivních efektů.
Přínos a praktické využití návrhu B Vzhledem k vysoké míře centralizace marketingových rozhodnutí mohou sloužit předložené návrhy "jen" jako možná inspirace pro vedení instituce - je otázkou, nakolik mohou být směrodatné i pro vedení jednotlivých poboček. To ovšem nic nemění na dobré úrovni jejich zpracování.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Autorka pracovala naprosto samostatně, s maximálním nasazením.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Bez komentáře
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Nemám připomínek
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Belant, Filip

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11853