CHLOUPEK, T. Hodnocení materiálových a procesních faktorů na DPS metodou smáčecích vah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadanou diplomovou práci dokončil student v požadovaném termínu. Rozsah zadání diplomové práce splnil student v plném rozsahu v rámci technických možností. Přínos diplomové práce je ve zpracování metodiky měření smáčivosti rozdílných povrchových úprav, ve vlastním měření i následném vyhodnocení vlastností nově vyvíjených čistidel i pájek. Získaná data jsou aplikována v predikci spolehlivosti pájeného spoje. Nad rámec zadání diplomant sledoval smáčecí charakteristiky pájek SN100C a vyvíjené SN100C + P. Student se poměrně rychle a samostatně orientoval v řešené problematice. Student zpracoval metodiku měření a provedl měření smáčecích charakteristik na rozdílných povrchových úpravách desek s plošnými spoji za působení rozdílných materiálových a procesních vlivů. Student se dále zabýval optimalizací postupu a vyhodnocením měření. Při řešení diplomové práce prokázal diplomant vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně s vyváženým podílem teoretické i praktické části. Je doplněna obrázky, fotografiemi i grafy, které názorně doplňují zpracovávanou problematiku. Znalosti získané studiem tuzemské i zahraniční odborné literatury student v široké míře uplatnil při řešení a zpracování diplomové práce. V teoretické i praktické části, student používal firemní interní předpisy, doporučené tuzemské i zahraniční normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Předložená diplomová práce řeší konkrétní zadání měření smáčivosti DPS, je zpracována přehlednou formou, vytknout jí lze jen některé dílčí nedostatky, např. Str.14, Tabulka 1 V tabulce není Ag, či Sb, není uvedeno odkud byla tabulka převzata. Str.27, objem výběru? Str.24, Obr.8 Chybí popis os. Str.34 Termín "pečlivě osušeny" není technologická definice. Str.38 Proč byly použity jiné šarže vzorků? Celé měření je pak výrazně zatíženo jejich rozdílností ! V práci chybí ekonomické zhodnocení. K vlastnímu řešení nemám zásadnější připomínky, jen vzájemné prolínání anglických a českých názvů v práci působí poněkud násilně. Doporučuji práci přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 23570