DYCKA, J. Návrh cvičného letounu s tandemovým uspořádáním sedadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Juračka, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Urík, Tomáš

Cielom DP (diplomovej práce) bolo vypracovať konštrukčný návrh kokpitu a trupu letúnu s tandemovým usporiadaním sedadiel na základe známeho zaťaženia. Diplomant mal vychádzať z predbežného návrhu a dostupných podkladov k letúnu VUT 001 Marabu. Predložená DP má 95 strán a je rozčlenená do 11 kapitol, ktoré sú logicky volené tak, aby splnili požiadavky zadania. DP ďalej obsahuje 5 príloh v celkovom rozsahu 34 strán a 3 výkresy (Konstrukce draku DP-1/3-2008, Materiálová skladba trup DP-2/3-2008, Konstrukce kabiny DP-3/3-2008). V úvode diplomant stručne predstavuje projekt VUT 001 Marabu a obsah i výstupy DP. Druhá kapitola popisuje základné charakteristiky letúnu VUT 001 Marabu. Tretia kapitola je venovaná hmotnostnému rozboru. V štvrtej kapitole je prevedený výpočet zaťaženia trupu. Návrhom konštrukcie trupu sa diplomant zaoberá v piatej kapitole, ktorá spolu so šiestou kapitolou (MKP výpočet) tvorí jadro predloženej DP. V kapitole 5.2 sa diplomant púšťa do odvážnych úvah, keď uvádza, že hmotnosť trupu 39,2 kg nie je podla jeho názoru až tak vysoká pričom neuvádza žiadny alternatívny návrh konštrukcie resp. skladby trupu. Podobne alternatívy, varianty skladby chýbajú aj v kapitole 5.2.3.V siedmej kapitole je stručne spracovaná základná štúdia kabíny. V závere mohol diplomant trochu konkrétnejšie popísať a vyhodnotiť výsledky, ku ktorým sa dopracoval v rámci DP. Zoznam použitých skratiek je uvedený ako kapitola 9, zoznam použitej literatúry, resp. prílohy ako kapitola 10 a 11. DP je spracovaná na vysokej grafickej úrovni s množstvom sprievodných grafov, obrázkov a tabuliek, dojem kazí niekolko neprehladných tabuliek a grafov uvedených v prílohe. Diplomant preukázal schopnosť riešiť technické problémy a i schopnosť kombinovať znalosti z rôznych oblastí leteckej vedy a techniky. Diplomová práca splnila všetky body zadania v dostatočnom rozsahu a aj napriek niekolkým zväčša formálnym nedostatkom, ju hodnotím ako výbornú a odporúčam ju k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 11822