FINSTERLOVÁ, H. Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dočekalová, Hana

Studentka vyhledala potřebné literární zdroje k tématu, zodpovědně je zpracovala a vytvořila tak rešeržní podklad pro možné pokračování tématu v diplomové práci. V průběhu řešení hojně využívala konzultací, projevovala zájem a iniciativu. Proto navrhuji předloženou bakalářskou práci přijmout k obhajobě a hodnotím ji známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování C
Splnění požadavků zadání B
Využití poznatků z literatury C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Kvalita zpracování výsledků
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Diviš, Pavel

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň jazykového zpracování C Úroveň jazykového zpracování je dobrá.
Využití literatury a její citace C Koloběh rtuti v životním prostředí a analytické metody pro stanovení rtuti v životním prostředí jsou v literatuře dobře popsány. Autorka by mohla více čerpat z odborných publikací a nevyužívat převážně vysokoškolské učebnice a obecné články publikované na internetu.
Logické členění práce A Práce je logicky členěna do 13 kapitol včetně seznamu citované literatury a použitých zkratek a několika podkapitol.
Splnění požadavků zadání A Cíle práce byly splněny.
Závěry práce a jejich formulace C Závěr je poměrně stručný.
Formální úroveň práce – celkový dojem B Formální úroveň práce je dobrá.
Kvalita zpracování výsledků Práce podává informace o současném stavu řešené problematiky, neobsahuje žádné výsledky.
Interpretace výsledků, jejich diskuse Práce podává informace o současném stavu řešené problematiky, neobsahuje žádné výsledky.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 10373