MUSIL, V. Analýza AVG signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jiří

Úkolem diplomanta bylo navrhnout a ověřit klasifikaci AVG signálů neuronovou sítí a dosažené výsledky porovnat s klasifikací pomocí vícerozměrných statistických metod. Diplomant se úkolu věnoval se zaujetím a s plným nasazením. Iniciativně řešil jednotlivé kroky při ověřování klasifikačních algoritmů. Dosažené výsledky jsou odpovídajícím způsobem presentovány a komentovány. Předložená práce dokazuje diplomantovu schopnost samostatné tvůrčí inženýrské práce. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Cílem diplomové práce byla analýza arteriovelocitogramů (AVG signálů). Student se seznámil s potřebnými metodami analýzy a klasifikace signálů, především s vícerozměrnými statistickými metodami a metodami využívajícími neuronové sítě. Navrhnul řešení pro zpracování dostupných dat a na jeho základě sestavil programy pro jejich klasifikaci a provedl srovnání výsledků obou metod. Dosažené výsledky jsou v práci pro větší přehlednost graficky prezentovány. Z práce je patrné, že student má v dané problematice přehled. Práce působí uceleně, i po formální stránce je velmi dobře zpracována. Použitá literatura je v práci správně a dostatečně citována. Předloženou práci pana Václava Musila navrhuji hodnotit známkou výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
98

eVSKP id 11813