PĚLUCHA, J. Statistický přehled moderních kluzáků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zablatzký, Jiří

Student splnil zadání bakalářské práce v rozsahu, které bylo dáno zadáním. V bakalářské práci je proveden přehled v Evropě dostupných kluzáku a ke každému typu je udělána stručná charakteristika. V práci jsou také zmapovány úspěchy kluzáků při soutěžích a při tvorbě různých rekordů. Práce je svým obsahem zajímavá, čtenář se z ní dozví některé zajímavosti z hlediska konstrukce vybraných kluzáků a lze si z ní udělat představu o strojích provozovaných v plachtařském sportu u nás i v Evropě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zikmund, Pavel

Bakalářská práce splňuje požadavky zadání. Autor velmi dobře zpracoval přehled moderních kluzáků včetně graficky zdařilé přílohy. Práci lze vytknout pouze absence srovnání kluzáků dle výkonových charakteristik a drobné formální nedostatky. V textu se občas ojevují překlepy či drobné nepřesnosti a v závěru se autor zbytečně pouští do hodnocení své vlastní práce. Přesto lze říct, že práce má výbornou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 11814