DONTHOVÁ, V. Konkurenční zpravodajství firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocmanová, Alena

Diplomantka zpracovala aktuální téma současnosti využitím získaných teoretických znalostí , které aplikovala v praktické části DP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A zaměření diplomové práce je z pohledu současného pojetí velmi aktuální
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A zpracována vyčerpávajícím způsobem využitím tuzemské a zahraniční literatury
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Pakostová, Renata

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11575