JANTAČ, M. Zvedák závodního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Pan Jantač se v rámci své diplomové práce zaměřil na konstrukci zvedáků automobilu pro nouzovou výměnu kola v rámci automobilových soutěží. Podrobně byly rozpracovány dvě konstrukce – mechanická a hydraulická. Obě konstrukce byly pevnostně analyzovány a také byla jejich funkce ověřována v MBS Adams. Rovněž kalkulace celkových nákladů vychází ve srovnání s výrobky běžně dostupnými na trhu příznivě. Již krátce po odevzdání práce projevil o navrženou konstrukci hydraulického zvedáků zájem jeden ze závodních týmů (A.T.Motosport). Diplomant ke zpracování diplomové práce přistupoval velice svědomitě a samostatně. Všechny body zadání diplomové práce byly splněny. Diplomant prokázal schopnost využít znalosti ze studované specializace ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce kladeny. Je třeba rovněž ocenit dobré zvládnutí různých softwarů jako ProEnginner, Ansys a rovněž Adams.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Pan Martin Jantač měl ve své prací za úkol vytvořit konstrukční návrh hydraulického a mechanického zvedáku pro závodní automobily. Úvodní část práce je věnována přehledu současných variant zvedacích zařízení. Další kapitola popisuje softwarové nástroje užité při navrhování, tato část dle mého názoru není pro práci nezbytná. Následuje detailně propracovaný návrh hydraulického zvedáku včetně MKP a MBS analýzy. Podrobně zpracován je i konstrukční návrh mechanického zvedáku fungujícím na principu rohatky a západky. Student v práci uvádí i cenovou bilanci obou zvedáku. Zadané cíle byly splněny vyčerpávajícím způsobem, práce působí přehledným a uceleným dojmem. Zadané téma bylo zpracováno s výrazným vlastním přínosem, dosažené výsledky jsou interpretovány správně, ale mohly být více zdůrazněny. Výsledné návrhy jsou až na výkresovou dokumentaci zcela kompletní. Práce je uspořádána velmi logicky, srozumitelně a obsahuje veškeré předepsané náležitosti. Grafická i stylistická úprava je velmi dobrá, práce s literaturou a zápis zdrojů je dobrý. Celkově je práce velmi kvalitní, a tudíž lze konstatovat, že diplomant vhodně využil vědomosti a dovednosti získané při studiu pro řešení vlastního konstrukčního úkolu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33894