KUBO, M. Nestacionární pohyb tuhého tělesa v kapalině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Diplomová práce popisuje náročné téma, které je v literatuře poměrně málo zpracováno, jak je vidět i ze seznamu použitých zdrojů. Autor musel nastudovat partie z teorie parciálních diferenciálních rovnic a numerické matematiky, dále používání softwaru Matlab. V rámci diplomové práce odvodil rovnice popisující pohyb tuhého tělesa v kapalině ideální i reálné a to jak pro translační tak pro rotační pohyb tělesa. Zvolenou úlohu začal programovat pomocí softwaru Ansys – Fluent, ale vzhledem k nutným náročným úpravám přešel k modelování pomocí softwaru Matlab, který je uživatelsky přátelštější. K řešení použil iterační metodu nahrazující Laplaceovy rovnice a okrajové podmínky pomocí Taylorova rozvoje. Omezením byla jen nutnost vyžití pravoúhlé výpočetní sítě. Drobné výhrady bych měla jen k formální stránce zpracování diplomové práce, která je psaná ve slovenštině, ovšem z nepochopitelných důvodů je psané poděkování a prohlášení česky, stejně tak jako abstrakt a klíčová slova. Celek pak působí nesourodě a nesplňuje předpisy psaní diplomové práce v cizím jazyce. Diplomant pracoval aktivně a dospěl ke správným výsledkům. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malenovský, Eduard

Diplomová práce má vysokou teoretickou úroveň. Je psána přehledně a čtivě. Vhodně je doplněna modelovou úlohou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Vlastní přínos a originalita A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33882