GAŽO, P. Vliv předpolymerace MgCl2- nosičovéhoTiCl4 katalyzátoru na polymeraci propenu a vlastnosti výsledného polypropenového prášku. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíla, Jan

Experimentální část diplomové práce byla realizována v laboratořích firmy Unipetrol RPA, s.r.o. – Polymer Institute Brno, o.z. od července 2016. Student projevil velký zájem o problematiku. Během práce se naučil syntetizovat polypropylen v plynofázních polymeračních reaktorech a řadu dalších analytických metod. Kladně hodnotím studentovo rozhodnutí napsat diplomovou práci v anglickém jazyce, kvalitně zpracovanou literární rešerši a využití literárních zdrojů. Ve vyhodnocení naměřených výsledků student projevil dobrou samostatnost a kreativitu. Práci hodnotím výslednou známkou – A (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Ladislav

Obrázek 3.1.2: by si zasloužil pořádné zvětšení, pokud možno pořízené na SEM. Snímek ze scaneru není dostatečným a ještě je prezentován velmi malý. Lze uvést lepší snímky? Obrázek 3.2.1: by si zasloužil vysvětlení velkého rozdílu mezi výssledky pro katalyzátor bez aktivace a s téměř nulovým časem aktivace. Toto se týká všech podobných obrázků. Lze toto nějak vysvětlit? Obrázek 3.4.4: by si zasloužil pořádné zvětšení, pokud možno pořízené na SEM. Snímek ze scaneru není dostatečným a ještě je prezentován velmi malý. Lze uvést lepší snímky? Možná by prospělo i udělání ultratenkých řezů a z nich TEM. Počítá se s tím v budoucnu? Toto se týká všech podobných obrázků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 108491