KOVAL, D. Výběr a optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Podstatou této diplomové práce je zavedení a ověření metodiky stanovení volných/vázaných mastných kyselin. Teoretická část je zpracována stručně, ale přehledně a podává dostatečný přehled informací o možnostech stanovení mastných kyselin, potřebných pro plánování a provedení experimentů. Důraz je kladen na experimentální část práce, jejímž cílem bylo vybrat a optimalizovat metodu stanovení volných/vázaných mastných kyselin. Pro extrakci lipidů byla zvolena extrakce směsí rozpouštědel (diethylether/petrolether), pro zisk frakce volných mastných kyselin byla testována extrakce na pevnou fázi. Pro derivatizaci byla vybrána kysele katalyzovaná esterifikace za použití methanolového roztoku bortrifluoridu a pro následné stanovení mastných kyselin byla použita plynová chromatografie s plameno-ionizační detekcí. Na závěr byly ověřeny vybrané validační parametry metody: opakovatelnost, reprodukovatelnost, linearita, meze detekce a meze stanovitelnosti. Metoda je poměrně jednoduchá, použitelná na jakýkoli typ tuku/oleje, hlavní předpokládané použití bude pro analýzu různých typů sýrů, především pro monitoring průběhu jejich zrání. Student pracoval pečlivě, svědomitě plnil zadané úkoly. Bez problémů zvládl práci s instrumentální technikou i metody založené na manuální laboratorní práci. Odvedl velký kus práce, zavádění a optimalizace nové analytické metody je velmi náročný proces, který vyžaduje mnoho času a provedených experimentů. Účinně využíval teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinoval se studiem doporučené domácí i zahraniční literatury. Výsledky představují velmi cenný základ pro další práci, metoda bude využívána v mnoha dalších bakalářských a diplomových pracích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Náplní práce diplomanta Bc. Dominika Kovala bylo vypracování a validování metody stanovení volných mastných kyselin v potravinářských tukových matricích. Celý postup stanovení těchto kyselin je složen ze 4 dílčích fází, každá fáze dále je tvořena ještě několika kroky. U každého kroku autor vybíral z několika možností tu optimální, některé kroky validoval. U závěrečné fáze, tj. u stanovení MK plynovou chromatografií, validoval prakticky všechny běžné parametry. Předložená diplomová práce proto představuje velmi velké množství experimentů, které musí být precizně provedeny a několikrát opakovány. Této experimentální činnosti se diplomant zhostil na výbornou. Teoretická část diplomové práce není na takové úrovni jako část experimentální. Kapitoly 2. 1, 2. 2 i 2. 3 mohly být rozepsány šířeji a podrobněji. Rešerše stanovení MK v potravinách plynovou chromatografií je zanedbatelná. Kapitola 4. Výsledky a diskuse je mnohem lépe vypracovaná než teoretická kapitola 2. Autor pečlivě komentuje a diskutuje dosažené výsledky jednotlivých optimalizačních nebo validačních kroků. Výsledky jsou ilustrovány na četných grafech a obrázcích nebo doplněny přehlednými tabulkami. Formální připomínky: - Číslování informačních zdrojů musí sledovat tok textu, tzn., že na str. 9, kap. 2. 1, první věta, nemůžete mít zdroje 19 a 21, nýbrž 1 a 2. - V textu neskloňujete označení obrázků a tabulek; např. str. 19, kap. 2. 3. 1, poslední věta odstavce "Na Obrázek 1 je ukázka reakčního schéma........." str. 49, kap. 4.5.3, druhá věta prvního odstavce "Vypočtené parametry .... jsou uvedeny v Tabulka 8." - Celou DP píšete v češtině, proto by v textu neměly být anglické výrazy; např. str. 26, kap. 3. 3. 4, Autosampler, Oven - teplotní ..., Inlet, Carrier gas. Posluchač Bc. Dominik Koval svojí DP zavedl a validoval metodu stanovení volných mastných kyselin především v sýrech. Zadání splnil beze zbytku, odvedl značné kvantum experimentů, výsledky detailně popsal a závěry správně formuloval. Uvedené nedostatky neubírají příliš na kvalitě celé práce. Proto tuto diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou VÝBORNĚ - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Využití literatury a její citace B
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Úroveň jazykového zpracování B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 107878