PODZEMNÝ, J. Univerzální emulační platforma pro ověřování návrhu integrovaných obvodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Roman

Na začátku je třeba říci, že již semestrální projekt SP2 byl velmi malého rozsahu a student byl za něj ohodnocen minimem bodů a upozorněním, že je třeba výrazně zvýšit úsilí, aby diplomová práce mohla dospět ke zdárnému konci. Tuto podmínku student bohužel splnil pouze částečně. Dle konzultanta z firmy ONSemi student pravidelně chodil na konzultace a výsledkem jeho práce jsou navržené plošné spoje jednotlivých modulů pro emulační platformu. Osazení součástkami je zřejmě pouze částečné a největším problémem řešení je, že student nenavrhnul ani neimplementoval žádný jednoduchý ověřující kód, se kterým by bylo možno provést alespoň základní ověření funkce a měření. V tomto ohledu se dá mluvit o nesplnění tohoto bodu zadání. Přesto student provedl určité množství teoretické práce s pochopením dané problematiky a formální úroveň práce je vyhovující. Pokud tedy před komisí dokáže obhájit jistou funkčnost platformy a její přínos, navrhoval bych hodnocení E / 50b.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Kledrowetz, Vilém

Student se v rámci diplomové práce věnoval návrhu a realizaci universální emulační platformy pro ověřování návrhu integrovaných obvodů (IO) pro řízení spínaných zdrojů. Práce je členěna logicky, psaná bez chyb a po formální stránce nemám připomínky. Teoretický úvod je stručný, jsou zde popsány základní kroky návrhu a testování IO. Bylo by však vhodné jej doplnit o další informace týkající se významu emulace ve srovnání se simulacemi, které jsou v dnešní době velmi přesné. V praktické části student popisuje návrh dílčích modulů. Tento popis by bylo vhodné doplnit o hodnoty použitých součástek, výpočty a simulace, které nejsou v textu vůbec. Nejsou např. uvedeny hodnoty ani tolerance odporů v R-2R síti převodníku DA. V modulu zdroje typu pull-down nebo pull-up není vůbec uveden typ tranzistoru. Pokud není znám typ použitého tranzistoru, nelze cokoli dalšího dopočítat nebo ověřit chování obvodu v simulátoru. To stejné platí třeba pro použité operační zesilovače v převodníku AD. Součástí práce mělo být vytvoření softwarové části pro FPGA modul. O něm není v práci žádná zmínka. Student v závěru přiznává, že nebyly realizovány některé moduly a nebyla ověřena funkčnost této platformy, která nebyla ani vyrobena – pouze bylo navrženo zapojení. Avšak ostatní moduly nebyly dotaženy do konce – volba typu tranzistorů, výpočet hodnot atd. Musím tedy konstatovat, že zadání práce nebylo a splněno. To, co bylo vytvořeno, zdaleka neodpovídá nárokům na DP za 30 kreditů. Proto práci nedoporučuji k obhajobě a hodnotím F/35b.

Navrhovaná známka
F
Body
35

Otázky

eVSKP id 111788