KVASNIČKA, P. Lícování skici objektu s jeho snímkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Janáková, Ilona

Pan Kvasnička přistupoval k diplomové práci velmi zodpovědně. Hned od začátku ji věnoval mnoho úsilí i času. Pracoval samostatně. Konzultace spočívali především v prezentaci dosažených výsledků a plánech na další práci. Dlouho se věnoval studiu a výběru pro danou problematiku vhodných metod, kdy se zaměřil nejen na metody přednášené v rámci kurzů počítačového vidění, ale především na vyhledávání v odborných článcích a publikacích. Nespokojil se s výběrem tří metod, jenž byly požadovány v zadání, ale již v rámci semestrální práce teoreticky zpracoval více přístupů. Při implementaci složitějších metod narazil na problém, že některé logické kroky a postupy nejsou v odborných článcích dostatečně konkrétně popsány, proto je musel diplomant do jisté míry odhadovat či testovat několik postupů tak, aby dosáhl v článcích presentovaných výsledků. Do podoby vhodné pro testování a vzájemné porovnání nakonec v Matlabu implementoval pět přístupů a navrhl také postup testování jejich schopností reagovat na uvažované transformace na jednoduchých syntetických obrazcích. Vytknout však bohužel musím malou databázi reálných snímků a testování metod na nich a s tím také související jejich vhodná předpříprava pro zvolené metody. Práce se také zaměřila spíše na definici vzoru jako uměle vytvořeného obrazu – siluety, obrysu a nebylo testováno fungování metod pro vzory typu náčrtek, kresba. Hlavním přínosem práce je, vedle rešeršní práce, vytvořený kód, který je poměrně čitelný a okomentovaný a jenž tak může být použit pro další práci. I přes zmíněné nedostatky práce podle mého názoru svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením C.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání je náročné po stránce časové i odborné. Zadání lze považovat za splněné, i když si diplomant vybral cestu jednodušších scén, což však vyvážil řešením se složitějšími metodami. Stupeň znalostí diplomanta v problematice algoritmů, které implementoval, je kvalitní. O zvládnutí problematiky a o orientaci v ní svědčí prezentované výsledky. Diplomant zvolil správnou koncepci, provedl teoretický návrh řešení. Pro vlastní řešení zvolil spíše složité algoritmy a postupy. Testované scény ale zvolil spíše jednoduché. Testované objekty jsou v nich velice kontrastní, exaktně vyjádřené, bez výrazného pozadí s informací, které by výrazněji mohly ovlivnit detekci. V zadání jsou jako vstup uvedeny skica, náčrt, obrys. Pro realizaci byla zvolena silueta objektu. Předností práce je rozsáhlé testování a ověřování použitých algoritmů na testovacích snímcích. Předložená práce mi tedy připadá, že diplomant při řešení implementace složitých vyhodnocovacích metod a jejich testováním strávil značný čas, čímž se nedostal k ověření jejich vlastností ve složitějších scénách. I když požadavek složitějších scén ze zadání nevyplývá, bylo by určitě zajímavé zkusit algoritmy i na nich. V současné podobě jsou algoritmy použitelné spíše v průmyslových aplikacích, ve kterých je možné přesně definovat vyhodnocovanou scénu. V práci se vyskytuje menší množstvích chyb a nepřesností. Str. 12 odkaz na neexistující vzorec 3.1.3. a str. 26 3.7.2. Číslování vzorců netvoří souvislou řadu. Nepřesné popisy některých postupů – např. histogram v obr. 2. 2. včetně popisu významu os. Str. 25 není definována Chamfer vzdálenost. U grafu na str. 36 (a dalších) není uveden zdrojový snímek, takže není jasné, co je na snímku reprezentujícím výsledky. Např. u obr. 4.22 a 4.24 není jasný poměr a příslušnost k původnímu snímku takže není možné sesouhlasit místa výsledků s příslušnými místy vstupů. V sérii výsledných grafů je nepříjemné, že některé mají jako výsledek minima, jiné maxima, takže je těžká orientace a srovnání. Dále je při zobrazení výstupních snímků zapnuta volba oddělovacích černých čar, což vede k tmavým nepřehledným výsledným grafům. Zvolenou koncepci lze pro řešené problémy považovat za správnou, teoretická část je převzata z dostupné literatury, programová aplikace je vlastní prací studenta. Práce je sestavena v logickém sledu a svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 110794