HORÁK, L. Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kazelle, Jiří

Diplomant Luděk Horák vypracoval diplomovou práci s názvem „Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislosti“. Součástí diplomové práce bylo prostudování základních chemických a fyzikálních vlastností dielektrických materiálů se zaměřením na epoxidové pryskyřice. Dále bylo úkolem diplomanta prostudování používaných diagnostických metod a návrh vhodné metodiky měření vlastností epoxidových pryskyřic s různými plnivy v teplotní a kmitočtové závislosti. Cílem práce bylo zjištění vlastnosti systémů epoxidových pryskyřic s různými plnivy, ověření a porovnání výsledků získaných pomocí různých přístrojů a také porovnání vlastností materiálů po dvou letech, kdy tyto materiály byly měřeny v rámci bakalářské práce. V neposlední řadě bylo cílem i zjištění vlivu vlhkosti na vlastnosti měřených materiálů s doporučením podmínek přípravy experimentů za srovnatelných podmínek pro srovnávací měření. Student přistupoval k práci velmi zodpovědně a iniciativně, spolupracoval s vedoucím diplomové práce, dodržoval dohodnuté termíny a respektoval doporučení a zadané úkoly. Nad rámec zadání diplomové práce připravil diplomant i návody na obsluhu nových měřících zařízení na UETE. Konstatuji, že zadání diplomové práce bylo splněno. Práce splňuje náležitosti pro diplomovou práci. Práci doporučuji přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Novák, Vítězslav

Student Luděk Horák se ve své práci zabývá problematikou měření elektrických vlastností dielektrických materiálů, speciálně epoxidových pryskyřic s různými plnivy. Jeho úkolem bylo proměřit elektrické parametry v teplotní a kmitočtové oblasti s využitím dvou rozdílných diagnostických metod a porovnat získaná data. Práce navazuje na studentovu bakalářskou práci s názvem „Analýza elektrických vlastností epoxidových pryskyřic s různorodými plnivy“, proto mohla být zároveň získána zajímavá data měřená s velkým časovým odstupem. Práce je zpracována v rozsahu 65 číslovaných stran včetně seznamů obrázků, tabulek, symbolů a literatury. Součástí práce je 21 stran příloh, které obsahují tabulky naměřených dat a grafické závislosti, ale také návody pro práci s měřicím mostem Tetex 2830/2831 a impedančním analyzátorem Novocontrol C80. Teoretická část je zpracována v rozsahu 24 stran. Jsou zde pečlivě a přehledně popisovány základní vlastnosti a degradační mechanismy dielektrických materiálů, stejně jako základní diagnostické metody pro měření permitivity, ztrátového činitele a rezistivity. Ve výčtu diagnostických metod bohužel není zahrnuta impedanční spektroskopie, což je vzhledem k tomu, že velká porce měření probíhala na impedančním spektrometru poněkud zarážející. Praktická část zahrnuje popis přípravy a složení jednotlivých vzorků, použitá zařízení, jejich základní parametry a způsoby ovládání, a zvolenou metodiku měření. Z velkého množství provedených experimentů jak v teplotní tak i kmitočtové oblasti jsou uvedeny příklady naměřených hodnot a zpracovaných grafických závislostí, většina těchto dat je pak obsažena v přílohách. Samozřejmostí jsou také příklady výpočtů a vyhodnocení získaných údajů. Součástí závěru je také porovnání přístrojů Tetex 2830/2831 a Novocontrol C80, které by jistě zasloužilo více prostoru. Grafické zpracování a vnější úprava předložené práce jsou na velmi dobré úrovni. Práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Zadání práce bylo splněno, cenné je mimo jiné pečlivé zpracování návodů na měření na tak komplikovaných zařízeních jako jsou měřicí most Tetex 2830/2831 a impedanční analyzátor Novocontrol C80. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 90 body.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 111955