KOTULIČ, D. Záznamového zařízení pro oblast civilního letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šteffan, Pavel

Student Kotulič Dominik vypracoval diplomovou práci na téma Záznamového zařízení pro oblast civilního letectví. K řešení dané problematiky student přistupoval velmi zodpovědně, pravidelně chodil na konzultace a sám navrhoval možná řešení vzniklých problémů. Jako problematickou vidím, přílišnou délku práce. Takto dlouhý dokument vyžaduje velké úsilí, aby zůstal v celém rozsahu konzistentní, to se ne všude zcela podařilo. Navržené řešení je přínosné a je možné jej dále rozšiřovat. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě, plně se také ztotožňuji s hodnocením konzultanta.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Novák, Lukáš

Student se v diplomové práci zabývá návrhem záznamového zařízení pro sběr dat v civilním letectví. Celkový vývoj zařízení navrhuje dle norem pro civilní letectví, avšak některá označení, například TRL, která jsou zmíněná na začátku práce, nejsou dále v práci vysvětlena - co přesně znamenají (Český výraz, nebo popis). Dále bych studentovi v práci vytkl některé vysvětlivky, které jsou uvedeny anglicky (například tabulka č. 8). Dále student v tabulce č. 4 uvádí GAP bit, toto je však pouze jediná zmínka o GAP bitu. V práci student dost často uvádí výběr součástek spíš ze strany zadavatele práce, a to jak z režijních, kapacitních či finančních důvodů. Dále v komunikačním protokolu student uvádí, že byl zvolen zadavatelem, avšak neuvedl, jak se tento protokol jmenuje, případně jestli je tento protokol dle nějakého standardu či normy. Při samotném výběru součástek pro zařízení student u některých neuvádí, jestli jsou odolné i v pracovní nadmořské výšce (například oscilátor, sledovač úrovně napětí). Dále bych ještě spíš upozornil studenta, aby si dával pozor na překrývající se potisk na DPS, který uvádí v příloze E, ale který je již v 3D modelu opraven. Další věc, kterou bych studentovi vytkl je délka práce a opakující se pasáže, hlavně u návrhu součástek, kde je například pasáž o tom, že součástka musí být vybrána pro konkrétní pracovní rozsah. Dále student mohl nahradit pouze textový popis firmwaru vývojovým diagramem kódu, který by byl přehlednější. V poslední řadě ještě mohl student uvést fotografie hotového zařízení/prototypu. Avšak i přes veškeré výše uvedené připomínky, navrhuji práci k obhajobě a navrhuji bodové ohodnocení 87 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 111782