POSPÍŠIL, T. Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání diplomové práce "Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS " vycházelo z potřeby výrobní firmy a prakticky bylo z velké části realizováno tamtéž. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Byl samostatný při řešení práce. Při řešení diplomové práce prokázal diplomant vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána včetně vybraných norem. Zadání bylo splněno v plném rozsahu a v mnohých směrech překročeno. Předpokládá se využití těchto teoreticko-praktických poznatků pro optimalizace pájecího procesu firmy i pro možnou implementaci navržených technologických postupů do výrobních aplikací.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Ondřej, Klemš

Posudek v příloze

Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 107772