BARTOŠ, A. Anténní systém pro bezdrátové mikrofony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Láčík, Jaroslav

Diplomová práca v zadanom rozsahu v teoretickej rovine navrhuje koncepciu riešenia anténneho systému pre bezdrôtové mikrofóny, následne definuje jeho jednotlivé komponenty: • Anténny rozbočovač, riešenie formou Wilkinsonovho deliča • Všesmerová anténa • Smerová anténa typu Helix Diplomová práca v teoretickej rovine pojednáva o elementárnych vzťahoch jednotlivých komponentov. Prostredníctvom všeobecných vzorcov a funkčných vzťahov definuje fyzické parametre a rozmery pre jednotlivé komponenty pomocou výpočtov, ktoré sú prehľadne usporiadané v jednotlivých odstavcoch. V niektorých prípadoch boli pri výpočtoch využité funkcie programu CST Microwave Studio. Vo fáze konštrukčného návrhu prebiehala simulácia prostredníctvom softvérového systému CST Microwave Studio, kde došlo na základe získaných parametrov k ich optimalizácii a zadefinovaniu konečných rozmerových údajov, ktoré sa stali podkladmi pre tvorbu výrobnej dokumentácie na zhotovenie jednotlivých komponentov do stavu funkčných testovacích výrobkov. Práca obsahuje v teoretickej oblasti dostatočný rozsah spracovania a prehľadné usporiadanie do vizuálneho znázornenia prostredníctvom grafov. Počas tvorby diplomovej práce bolo vytvorené množstvo parametrizovaných simulácií a aplikovaných rozmerových kombinácií. Praktické riešenie spočívalo vo výrobe testovacích prototypov nasledovne: • Wilkinsonov delič bol vyrobený leptaním na obojstrannom substráte s navrhnutým tvarom /4 vedení a ich premostením SMD rezistormi, osadením konektormi a následným umiestnením v kovovovej škatuli s normalizovanými rozmermi. • Všesmerová anténa bola vyrobená z bežne dostupných dielov, obsahuje taktiež symetrizačný člen z medenej trubky a osovo vycentrovaný koaxiálny vodič príslušných rozmerov, ktorý bol pre praktickú odolnosť umiestnený do púzdra vytvoreného pomocou 3D tlačiarne. • Helix anténa bola vyrobená pomocou medeného drôtu navinutého na plastovej rúre a upevneného pomocou prvkov vyrobených na CNC fréze. Predchodcom finálneho výrobku bol skúšobný model, ktorý sa taktiež podrobil podrobnému testovaniu meraním a praktickými skúškami, kde vykazoval veľmi dobré parametre. V zmysle konzultovaných parametrov – konštrukčná jednoduchosť, výrobná nenáročnosť, reprodukovateľnosť, prevádzková odolnosť a z toho vyplývajúca konkurencieschopnosť a racionálne umiestnenie na trhu v priamom vzťahu k ekonomickému aspektu potenciálnej malosériovej výroby dochádzalo k priebežnej komunikácii a konzultovaniu v oblasti získavaných parametrov. Vzhľadom na priebežné technické zjednodušenie výrobnej náročnosti bola vzájomná komunikácia a konzultácia prínosná a produktívna. Rozsah, teoretické a praktické spracovanie tejto diplomovej práce v rámci jej zadania považujem za splnené, nemám žiadne podstatné výhrady (v práci sa vyskytlo malé množstvo textových chýb, ktoré považujem pre zadaný rozsah za obvyklé). V zmysle uvedeného doporučujem túto diplomovú prácu k obhajobe. Posudek vypracoval konzultant práce Ing. Patrik Hricišák

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Lukeš, Zbyněk

Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem směrových a všesměrových antén v pásmu decimetrových vln pro přenos signálů z bezdrátových mikrofonů. Další části diplomové práce je návrh rozbočovače signálu do čtyř antén v tomto pásmu. Po teoretickém úvodu, ve kterém student rozebírá šíření vln na kmitočtech v pásmu 470-862 MHz, je popsáno zapojení různých slučovačů, ze kterých je v diplomové práci proveden teoretický návrh čtyřportového Wilkinsonova děliče. Návrh je proveden správně a nemám k němu žádných připomínek, zvlášť když byl dělič vyroben a jeho parametry změřeny. V další části student rozebírá několik všesměrových antén (dipól, kolineární anténa), z nichž vybírá monopól s rukávovým balunem, který se pro tuto aplikaci hodí patrně nejlépe. Anténa je vyrobena, osobně výběr hodnotím velice kladně, jelikož je to anténa, která se v pracích příliš nevidí, na rozdíl například od koaxiální kolineární antény. Ze směrových antén student popisuje vlastnosti LPA a šroubovicové antény, u které je proveden teoreticky návrh a poté i realizace. K měření jednotlivých komponentů mám několik připomínek. U Wilkinsonova děliče vyšly průběhy S parametrů dle očekávání, u šroubovicové antény příště doporučuji průběhy srovnání vypočtených a měřených rozptylových parametrů rozdělit pro větší přehlednost. U monopólu relativně korespondují výsledky měření s teorií (až na menší zisk antény, větší šířka pásma než bych očekával), u šroubovicové antény mě překvapil horší osový poměr (AR) v simulaci, než je v praxi běžné. Zde mi chybí měření směrových charakteristik, které by tento parametr ověřilo. Z předloženého textu je patrné, že bylo odvedeno značné množství práce, zejména v realizacích, a že dané zařízení je funkční. V práci je několik formálních chyb, chybí interpunkce či číslování rovnic, to však nesnižuje příliš kvalitu práce. Zadání bylo splněno a já diplomovou práci hodnotím jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 110419