POSPÍŠILOVÁ, M. Gelové polymerní elektrolyty modifikované iontovými kapalinami s použitím aprotických rozpouštědel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jahn, Michal

Diplomová práce je zaměřena na všeobecnou problematiku gelových polymerních elektrolytů na bázi metyl metakrylátu a jejich modifikaci mechanických, elektrických a elektrochemických vlastností i teplotní stability za použití vybraných typů iontových kapalin. Studentka rozdělila práci do několika logicky členěných kapitol. V teoretické části se zabývala charakterizací gelových polymerních elektrolytů a mechanismy, které jsou s touto oblastí elektrochemie spojeny. Ve spojitosti se zadáním této práce byla velmi dobře zpracována teoretická rešerše a kategorizace vybraných, respektive použitých typů iontových kapalin. V poslední kapitole teoretické části byly popsány všechny měřící metody pro charakterizaci vytvořených vzorků. V experimentální části studentka uvedla použité přístroje a zařízení, stručně a výstižně popsala všechny použité chemické látky a jejich vlastnosti včetně vybraných iontových kapalin. Dále podrobně uvedla celý technologický postup přípravy těchto gelových elektrolytů, včetně obrázků a také uvedla nastavené parametry a podmínky příslušných analýz a měření. V další kapitole experimentální části studentka hned na úvod uvedla podrobný příkladu výpočtu pro celé chemické složení gelového elektrolytu a provedla základní měření na optimalizaci molární koncentrace soli v rozpouštědle a molárního množství monomeru. Největší podíl experimentální části tvoří kapitoly zabývající se modifikací gelových polymerních elektrolytů s různým obsahem iontových kapalin, byly vybrány 4 typy iontových kapalin, které byly na základě připravených a změřených vzorků podrobně porovnány z hlediska vizuálních a mechanických vlastností, dále z hlediska měrné vodivosti a elektrochemické stability. Všechna získaná data studentka pečlivě a přehledně rozčlenila v příslušných tabulkách a zpracoval i do grafických závislostí. V kapitole 3 se studentka soustředila na stručné zhodnocení a porovnání všech provedených měření a výsledků s vybranými iontovými kapalinami. Z celkového hlediska studentka zpracovala diplomovou práci dostatečně přehledně, pečlivě a výstižně, také v dostatečné míře rozebrala zadanou problematiku. Při řešení studentka aktivně pracovala s literaturou a orientuje se v dané problematice. Studentka pravidelně chodila na konzultace a dbala odborných rad a připomínek vedoucího. Z odborného a vědeckého hlediska vzhledem k náročnosti práce a technologickému postupu přípravy jednotlivých vzorků bych měl pouze jednu připomínku a to, že v některých shrnutí jednotlivých podkapitol s přidanými iontovými kapalinami mohla podrobněji diskutovat naměřené a vyhodnocené výsledky. Grafická a formální úroveň práce je také na dobré úrovni a názorně doplňuje jak rozebíranou problematiku, tak i výsledky všech měření. V celkové práci se vyskytuje minimální množství překlepů, gramatických chyb i nepřesných výrazů a terminologie. Další připomínku bych měl k použité a citované literatuře, kde mohlo být použito více zahraniční literatury. Tuto práci vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem a připomínkám, které nemají na vědeckou odbornost této práce zásadní vliv, lze celkově hodnotit jako obsahově přínosnou a lze na ni navázat i dalším výzkumem. Studentka prokázala samostatné myšlení a vědecký přístup k zadané problematice. Studentka splnila zadání práce v plném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Sedlaříková, Marie

Bc. Michaela Pospíšilová odevzdala práci na 76 stranách, v práci má 36 obrázků, 16 tabulek a 36 odkazů na literaturu. Práce popisuje problematiku gelových polymerních elektrolytů pro lithno-iontové akumulátory s přídavkem iontových kapalin. V teoretické části práce se diplomantka zabývá rozdělením elektrolytů, jejich vlastnostmi a typem vodivosti v nich. Dobře jsou v práci rozebrány iontové kapaliny, jejich vlastnosti a možnosti použití. V práci jsou dále popsány použité měřící metody jako jsou impedanční spektroskopie, cyklická a lineární voltametrie. V druhé, praktické části práce, uvedla Bc. Pospíšilová použité chemikálie a jejich vlastnosti, použité přístroje a pomůcky a popis přípravy gelového elektrolytu. Slečna Pospíšilová připravila vzorky gelových elektrolytů s různou koncentrací soli LiClO4 v prolylenkarbonátu. V další experimentální práci se zaměřila na gelové elektrolyty s přídavkem čtyř iontových kapalin, přičemž u některých vzorků dosáhla vodivosti přes 10 mS/cm a změřila potenciálové okno větší než 5V. To je zvláště významné pro superkondenzátory a lithno-iontové akumulátory s napětím okolo 5V. Bylo by vhodné přepnout rozsah na potenciostatu a zjistit skutečné hodnoty potenciálových oken. Předložená práce má dobrou grafickou úroveň. K práci mám několik připomínek Str. 11 „Polymerní gelový elektrolyt mžeme popsat jako roztok elektrolytu v polárním rozpoušt dle, který je zabudován do struktury polymeru“ – prosím o vysvětlení. Str.18 „Rozpustnost je dána povahou kationu a anionu“ – umíte to vysvětlit? V češtině hovoříme o iontech (kationty a anionty) Obr. 23 – na svislých osách je uvedena hodnota proudu v mA. Které hodnoty platí pro které koncentrace solí? V textu je to uvedeno, ale ne na obrázku. Nebylo by vhodnější vytvořit dva grafy? Na straně 43 je uvedeno: " Následující graf zobrazuje závistost koncentrací jednotlivých gelů na iontové vodivosti". Je to naopak, jak už je správně uvedeno na obrázku 22. A dále o jaké koncentrace se jedná? Tyto připomínky nesnižují podstatně úroveň práce. Doporučuji ji přijmout k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 110486