PRUŠA, R. Pohon pro bezucpávkové čerpadlo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrůšek, Čestmír

Diplomová práce pojednává o návrhu pohonu pro bezucpákové odstředivé čerpadlo, patentované na odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana na VUT. Jedná se o velmi neobvyklé provedení odstředivého čerpadla poháněného elektromotorem s axiálním magnetickým tokem s vnitřním bezželezovým statorem. Celá soustava motor – čerpadlo je uložena pomocí aktivních magnetických ložisek. Navržený osmipólový motor je oboustranné struktury s vnitřním bezželezovým satorem. V rámci návrhu byla provedena tepelná kontrola proveden vliv vychýlení rotorů na činnost motoru. Diplomová práce je velmi rozsáhlá a má celkem 96 stran včetně příloh. Práce je velmi dobře členěna, množství výsledků a odvození jsou dány do příloh a nenarušují kontinuitu textu, takže práce se dobře čte. Úroveň práce nejen splňuje, ale podle mého názoru převyšuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Kurfurst,, Ing Jiří

Posudek oponenta je v přiloženém PDF souboru.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 109664