MIČIAN, P. Bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Foral, Štěpán

Student Peter Mičian se ve své práci zabýval výpočtem podkritičnosti jaderného paliva. Práci rozdělil na teoretickou část, kde se věnoval zejména úvodu do problematiky, a na praktickou část, kde se věnoval samotnému výpočtu podkritičnosti paliva pomocí kódu MCNP. Práce se sestává celkem ze šesti kapitol vč. závěru a má 72 stran včetně příloh. V teoretické části se student nejprve vcelku obsáhle věnuje dějům, které probíhají v peletě při jejím vyhořívání. Ve druhé kapitole student nejprve popisuje palivovou kazetu jako celek, ale podstatná část této kapitoly je věnována dějům, které se dějí s jaderným palivem po jeho vyvezení z reaktoru – od skladování v bazénu vyhořelého jaderného paliva až po jeho možné uložení v trvalém hlubinném úložišti. Třetí kapitola je věnována popisu výpočetního kódu MCNP, který byl použit v praktické části. Kód je popsán včetně návodu na jeho použití. Čtvrtá kapitola již patří do praktické části a je v ní popsán model zvoleného prostředí. Student si jako modelový případ zvolil bazén skladování vyhořelého jaderného paliva, který se nachází v jaderných elektrárnách s reaktorem VVER 440. Student zde zvážil různé druhy paliva, jejich vyhoření a jejich kombinace. Výsledky simulací jsou shrnuty v kapitole páté. Navíc jsou zde provedeny i citlivostní studie na vliv vybraných parametrů. Šestá kapitola je tvořena závěrem, kde student shrnul výsledky celé práce. Z práce je patrné, že student odvedl velké množství práce. Svědčí o tom relativně velká úvodní část a také použití 52 citací, často anglických, i když práce je zaměřena zejména na modelování a simulace. Výsledky simulací dobře odpovídají očekáváným výsledkům. Je vhodné i připomenout, že se student musel v průběhu vypracování vypořádat s nekompletní technickou dokumentací bazénu. Nicméně i tak dokázal sestavit jeho detailní model. Jako hlavní nedostatek práce vidím její jistou nevyváženost mezi délkou teoretické a praktické části. Student provedl velké množství vcelku detailních výpočtů, nicméně jejich výsledky mohl ještě více rozvést. Další možnou výtku je možno vznést k jinak pěknému zpracování práce, kdy některé rovnice a obrázky nejsou v proporci s textem. Dále je možno říci, že student splnil všechny body zadání. Student využíval možností konzultací s vedoucím práce a aktivně se zajímal o danou problematiku. Práci hodnotím jako velmi dobrou s celkovým počtem 89 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Novotný, Filip

Diplomovou práci pan Peter Mičian vypracoval na téma bezpečnost skladování paliva ve vodním prostředí. Svoji činnost zaměřil na hodnocení podkritičnosti zavezeného bazénu skladování vyhořelého paliva. V teoretické části práce se student zabývá fyzikálními ději, které se odehrávají v palivu během vyhořívání, činnostmi, které souvisejí s nakládáním s vyhořelým jaderným palivem, a možnostmi uložení vyhořelého jaderného paliva. Student čerpá z dostatečného množství zdrojů a správně tyto zdroje cituje v samotném textu práce. Kapitola pojednávajíc o výpočetním programu MCNP je věnována pouze krátká kapitola. Z důvodu komplexnosti programu a pro pochopení metod , které jsou pro simulace využívány, by této části měla být věnována větší pozornost. V praktické části byly neutronově-fyzikální děje probíhající ve vyhořelém palivu, které je umístěno v bazénu skladování vyhořelého paliva, značně zjednodušeny. Student pracuje vždy s jedním parametrem (např. teplota chladící vody, teplota paliva). V reálném bazénu skladování se vždy parametry mění v závislosti na sobě, a proto by bylo vhodnější analyzovat bazén skladování s reálnými podmínkami provozu. Nicméně množství provedených simulací, společně s výsledky, které student analyzuje, je značné. Z provedené práce vyplývá, že student provedeným simulacím rozumí a splnil všechny body zadání. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm B/88.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 110910