DĚCKÁ, K. Interferometrické měření fázových změn optického svazku v turbulenci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudcová, Lucie

Cílem práce bylo interferometrické měření a vyhodnocení vlivu atmosférické turbulence na přijatý optický signál. Studentka se seznámila s měřením pomocí vybraných interferometrů, zpracováním optického signálu a kvantifikací míry turbulence v atmosféře. Studentka pracovala na svém projektu průběžně oba semestry. Ve svém přístupu k řešení projektu byla iniciativní a celou dobu se snažila proniknout do podstaty řešené problematiky. Po prostudování problematiky interferometrů a atmosférické turbulence se studentka zaměřila na experimentální práci. Samotné experimentální měření probíhalo s jistými technickými problémy, které se studentka snažila průběžně řešit. Nevyužila však všechny možné dostupné prostředky, které by vedly k využití plného potenciálu navržených metod měření. Práci se dá částečně vytknout i způsob prezentace a interpretace naměřených výsledků. Diplomová práce ale dokladuje funkčnost a perspektivu navržené metody určení závislosti fázových změn optického signálu na síle atmosférické turbulence a je dobrým základem pro další výzkum v dané oblasti. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Práce sice obsahuje drobné gramatické a formální nedostatky, ale kvalitu práce jako celku tento fakt nijak nesnižuje. Zadání diplomové práce považuji za splněné. Práci jako celek hodnotím 72 body.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Křivák,, Petr

Z formální stránky se mi práce jeví jako přehledná a bez výraznějších chyb. Objevuje se jen pár nepatrných chyb ve formátování zejména u automaticky generovaných seznamů. Členění práce do jednotlivých kapitol je přehledné a odpovídá zadání práce. Já osobně bych zredukoval počet hlavních kapitol a zřejmě bych vynechal některé části jako například výklad o bezpečnosti práce v laboratoři. Teoretická část je zpracována přehledně, čerpá i z novější literatury a je tak dobrým podkladem pro následnou praktickou část. Na základě prostudované teorie byly správně vybrány dva interferometry, které je reálné v laboratoři sestavit. Bohužel, následující praktická realizace již však nepůsobí tak přesvědčivě, jak bych u diplomové práce očekával. I přes dodržení výpočtů a postupů vyplývajících z teorie nyní výsledky působí jako by byly chybné nebo vycházely z nesprávných hodnot. Tyto dílčí závěry nejsou vysvětleny (viz. otázka č. 1). Chápu, že umístění laboratoře v sedmém patře není ideální, ale myslím si, že by zde bylo vhodné vnější vlivy alespoň ověřit. Celkově však zadání práce považuji za splněné a práci hodnotím 67 body.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 110421