KOLLÁR, M. Outsourcing tiskových služeb a řízení ICT služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Velmi dobrá práce, prokazuje hluboké znalosti diplomanta v problematice. Dobré strategické myšlení, kvalitní návrh. Otázka: jaké jsou klíčové nevýhody Outsourcingu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrůza, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 41145