SEDLÁK, M. Model kompletního akumulačního systému s řízením založený na obecných předpokladech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Radil, Lukáš

Student Miroslav Sedlák zpracoval diplomovou práci na téma: Model kompletního akumulačního systému s řízením založený na obecných předpokladech. Práce je pokračováním minuloroční práce, kdy studentovi byla práce vrácena k přepracování. Obecně se práce měla věnovat elektrochemickým modelacím na základě Nernstových rovnic (potenciálů), podle kterých by došlo k přesnému modelování stavů akumulačních článků. Poté se akumulátor měl zapojit do systému s DC/DC měniče a střídačem. Student přistupoval k práci ze začátku velmi laxně, ke konci přístup velmi zlepšil. Bohužel, ztráta času se projevila. Práce je rozsahem spíše kratší. Chybí popis nabídky v každém z modulů. Uživatel musí odvozovat, co by tam mělo být za hodnoty. Navíc testování modelu bylo provedeno velmi omezeně. Problematické je verifikovat model z hlediska DC/DC a DC/AC měničů, protože díky úzkému způsobu testování není možné říci, zda-li uvedené skutečně pracuje. Je provedeno připojení pouze k tvrdé síti, ostrovní režim testován nebyl, protože chybí řídící smyčka sinusového signálu. Na druhou stranu student pracoval velmi samostatně. Grafická úprava je místy zhoršení (nízká kvalita). Minimálně modul s akumulátorem je využitelný pro další práci a student prokázal znalosti implementace zdrojů pro vlastní práci. Práce s literaturou je dostatečná. Hodnotím stupněm D. Otázky k obhajobě: 1. Můžete popsat, jaká je nabídka v menu jednotlivých bloků a co znamenají?

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Kopička, Marek

Diplomová práce se zabývá modelem bateriového systému vytvořeného v programu PSCAD. Úvodní části práce jsou věnované popisu akumulačního systému, a především popisu možností akumulování energie pomocí systémů využívajících chemickou energii látek. Tyto části práce jsou dle mého názoru zpracovány dostatečně i s přihlédnutím na to, že zde postrádám určité shrnutí a vymezení práce zpracovávané dále v díle. V navazující kapitole 4 je uveden popis tří základních modulů modelovaného akumulačního systému – model baterie, 1f měnič SEPIC a 3f střídače. Přínos studenta shledávám ve schopnosti aplikovat matematické modely z různých zdrojů do jednoho komplexního modelu v programu PSCAD. Méně už oslavuji pojetí třetího a čtvrtého bodu zadání, kdy student testoval model pouze ve stavech kdy dochází k vybití nebo nabití na předem nastavenou mez. Stručný popis a strohé vyjádření výsledků v kapitole 5 (Testování modelu; str. 44 až 46) zbytečně snižuje kvalitu práce. Kvalitě práce dále ubližuje menší množství nedostatků, jako např. kvalita některých obrázků (např. Obr. 7 na str. 24) a nesoulad proměnných některých parametrů nebo jejich chybějící popis (např. některé parametry v Tab. 3 na str. 30). Grafy na Obr. 16 až Obr. 19 (kap. 4.1.4, str. 34 a 35) bylo dle mého názoru možno dát jednoduše do jednoho grafu, za účelem zpřehlednění uváděných výsledků. Podobně by se dalo postupovat i v grafech v kapitole 5 (str. 44 až 46). I přesto, že potenciál práce nebyl zcela naplněn a některé zmíněné nedostatky uvedené výše spolu s tématy otázek níže se mohou zdát závažné, tak práci hodnotím kladně a vidím v ní vlastní přínos studenta. Celkově práci hodnotím 71 body – stupněm C a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
71

Otázky

eVSKP id 111306