MATRAS, J. Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Diplomant řešil problematiku "Aplikace reaktivních nanočástic do SAC pájecí pasty". Diplomant se poměrně rychle a samostatně orientoval v řešené problematice. Znalosti získané studiem odborné literatury a norem v široké míře uplatnil v praktické části řešení práce, ke které přistupoval samostatně a iniciativně. Diplomant navrhl, zpracoval metodiku a následně provedl technologické zkoušky sledování vlastností SAC pájecí pasty s různým podílem vybraných reaktivních nanočástic. Prakticky dále provedl širokou škálu odborných experimentů, od tisku pájecí pasty až po sledování pevnosti pájených spojů s vyhodnocením vlivu rozdílného množství nanočástic na růst intermetalické vrstvy. Zadanou diplomovou práci dokončil diplomant v požadovaném termínu. Rozsah zadání diplomové práce diplomant splnil v rámci technických možností. Spolupráce s diplomantem byla velmi dobrá. Při řešení diplomové práce prokázal diplomant vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Předložená diplomová práce řeší problematiku vlivu nanočástic. Ni a Co obsažených v pájecí slitině SAC 305 s tavidlem typu ROL 0 na vlastnosti zapájeného spoje. Téma i cíl práce odpovídá oboru studovaného studentem. Hlavní její zaměření je na zjištění vlivu přídavku různých podílů nanočástic na vlastnosti zapájeného spoje. V úvodní části student přehledně shrnul dosavadní informace a zkušenosti s pájením při přídavku nanočástic do pájecí pasty. V praktické části se zaměřil na použití nanočástic Co s velikostí zrn

Navrhovaná známka
A
Body
94

eVSKP id 109744