CHYTIL, I. Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bača, Petr

Student Ivo Chytil se ve své práci zabývá problematikou stanovení množství emisí skleníkového plynu CO2 produkovaného v automobilové dopravě se zaměřením na porovnání třech typů spalovacích pohonných jednotek. Téma skleníkových plynů je v současné době vysoce aktuální a souvisí nejen se závazky Evropské Unie a ČR, ale v rámci probíhajících globálních změn se toto téma dotýká každého z nás. Na základě teoretických rozborů i praktických dat poskytnutých externí společností student zpracoval diplomovou práci v rozsahu 95 stran včetně seznamu použité literatury. Student práci rozčlenil do sedmi kapitol. První část práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky exhalací automobilové dopravy, jsou uvedeny základní pojmy, aktuální legislativa v oblasti emisních norem a důležité vztahy pro výpočty produkce CO2. Praktická část popisuje výpočty emisí CO2 na základě fyzikálních dat a dat od výrobců automobilů a porovnává je s výpočty ze skutečného provozu. V závěrečné fázi je porovnání třech typů spalovacích motorů (CNG, benzinový a naftový motor) z hlediska množství produkovaného CO2, finančních nákladů na provoz vozidel, stejně jako návrh modifikovaného uspořádání vozového parku externí společnosti s ohledem na optimalizaci finančních i ekologických aspektů. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval zcela samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Libich, Jiří

Student Bc. Ivo Chytil se ve své diplomové práci orientuje na zásadní téma zabývající se produkcí skleníkových plynů a znečišťování ovzduší automobilovou dopravou. Teoretická část práce je velmi obsáhlá, student všeobecně popisuje jednotlivé druhy paliv, jejich rozdělení, použití, výhody a nevýhody. Dále se student v této části věnuje problematice skleníkových plynů, jejich produkce a vlivu na životní prostředí a ekosystém. Dále se práce již konkrétně zaobírá metodikou stanovení emisí dle platných vyhlášek a norem. V práci jsem nalezl několik nepřesností, především tvrzení na straně 10, kde student uvádí, že benzin při teplotě 15 °C má vyšší hustotu než voda a proto na vodě plave. Toto tvrzení považuje za mylné. Celá teoretická část práce působí velmi dobře a svým obsahem a přesahem do dalších témat představuje velmi dobrý úvod do problematiky. Po formální stránce práce obsahuje několik nedostatků, především odkazy na použité zdroje se uvádí na konci věty za tečkou, obrázek 6.1 na straně 55 obsahuje nadbytečná, neplatná desetinná místa. Praktická část práce představuje soubor zpracovaných hodnot získaných jak teoretickou kalkulací, tak i sběrem reálných dat ve skutečném provozu. Jednotlivé hodnoty jsou dobře statisticky zpracovány, a prezentovány formou přehledných tabulek podpořených věcným textem s komentáři. K praktické části mám pouze několik připomínek, v případě motorů 1.4 TSI benzin lze považovat soubor pouze 4 vozidel za nedostatečný, tyto údaje mohou být zatíženy značnou statistickou chybou. Je smutné, že v závěru chybí náklady na servis a údržbu vozidel, tyto náklady by mohli výrazně ovlivnit celkové výsledky, obzvláště v horizontu uvažovaných 5 roků. Tyto údaje jsou pro ekonomický aspekt práce důležité. Přesto prezentovaná data představují velice zajímavou studii poskytující náhled na problematiku produkce emisí v automobilové dopravě. Pře výše zmíněné nedostatky studen zcela splnil zadání diplomové práce, práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 86 bodů, známka B.

Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 112175