GIERTL, J. Emulace infrastrukturní jednotky pro systém inteligentní dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Balík, Miroslav

Student zpracoval téma, které bylo řešeno ve spolupráci s externím subjektem, ALPS Electric s.r.o. Téma bylo rozsáhlé, nové, využívající v dané oblasti aktuální technologie. Téma bylo realizační, výsledkem mělo být primárně softwarové vybavení na profesionální úrovni. Kromě rozsáhle specifikovaných požadavků na vlastnosti software, nastudování aktuálních norem a standardů, musel student zvládnout také víceúrovňové testování software, které bylo vzhledem k plánovanému použití zcela nezbytné. Výsledné softwarové vybavení se nyní používá jako demonstrátor v rámci pilotních projektů pro zavádění kooperativního systému inteligentní dopravy v České republice. Software byl také prezentován v zahraničí v rámci TESTFESTu projektu InterCor a následně úspěšně testován během emulování křižovatek. S přístupem a prací studenta jsem byl velmi spokojen, pravidelné konzultace a především pravidelné dokládání průběžných výsledků práce vedlo k včasnému dokončení a odevzdání diplomové práce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji hodnocení A/100.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Student se v předložené diplomové práci věnuje technologiím pro bezdrátovou komunikaci typu vozidlo-vozidlo a vozidlo-infrastruktura. V práci jsou porovnány standardy ETSI ITS-G5 a IEEE 1609.x DSRC/WAVE. Oba standardy jsou také velmi dobře a srozumitelně popsány. Dále se student věnoval popisu zpráv které se využívají pro komunikaci. Druhá polovina práce se pak věnuje již implementaci aplikace. Samotná aplikace je velmi komplexní, jedná se o serverovou část na jednotce RSU a klientskou část ve formě webu. Aplikace byla testována jak v laboratorních podmínkách, tak v reálném provozu. Velmi kladně hodnotím automatické testování software a také celkovou přehlednost kódu. Také po formální stránce je práce na velmi vysoké úrovni. Vzhledem k náročnosti zvoleného tématu a kvalitě zpracování práci hodnotím A/100

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 110082