HLADÍK, J. Analýza časových řad s využitím hlubokého učení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Uher, Václav

Student na své práci svědomitě pracoval a výsledky průběžně konzultoval. Dosažený výsledek splňuje zadání a odpovídá současnému stavu vědy v této oblasti. Práce obsahuje řadu odkazů na aktuální články, ze kterých student čerpal. Po formální stránce nemám k práci žádné výhrady. Práci hodnotím známkou A – 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kolařík, Martin

Práce se zaměřuje na využití hlubokého učení pro predikci časových řad. V abstraktu chybí popis problému, na který jsou algoritmy aplikovány. Teoretická část je zpracována na dobré úrovni. Praktická část popisuje několik architektur neuronových sítí a princip zpracování dat. Zde bych vytkl absenci vyzkoušení jiných rekurentních architektur než je pouze LSTM. Dále v práci student zmínil algoritmus XGboost, ovšem nepodal k němu teoretický základ. Student splnil zadání, práce je na dobré úrovni. Práci hodnotím 85 - B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 110112