SAKALA, P. Laboratorní scénáře popisující systém DNS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Teoretický úvod je zpracován dobře. Student následně věnoval poměrně velkou část doby přípravy diplomové práce návrhu a realizaci výchozího laboratorního prostředí, které je kvalitní a promyšlené. Avšak na vlastní návrh dvou komplexních laboratorních scénářů, které mají vytvořené prostředí využívat, a které mají tvořit hlavní část práce, mu již nezbylo příliš mnoha času. Student tuto významnou část bohužel konzultoval jen ve velmi omezené míře. Vytvořené scénáře jsou rozsahem spíše kratší a obsahují i méně komponent typu porovnání možných řešení či přístupů, či grafické zpracování, což bylo zadáním práce požadováno. Po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni, práce s literaturou a dalšími zdroji je v pořádku. Vzhledem k výše uvedeným výhradám, především k míře splnění zadání a aktivitě během řešení, navrhuji hodnocení D/65 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Langhammer, Lukáš

Práce se zabývá popisem funkce systému DNS (Domain Name System) a na to navazující návrh laboratorních úloh zaměřující se na danou problematiku. Práce je logicky a přehledně členěna do čtyř hlavních kapitol, kdy kapitola první poskytuje obecný přehled o funkci systému DNS, kapitola druhá popisuje nejčastěji používané softwarové implementace DNS protokolu, jako je BIND (Berkeley Internet Name Domain), NSD (Name Server Daemon), Knot DNS a další, následující kapitola popisuje softwarové prostředí a programy užité pro návrh a analýzu laboratorních úloh. Jmenovitě se jedná o VM VirtualBox, operační systém Ubuntu, Docker, netem, Webmin, dig a Wireshark. Poslední kapitola shrnuje náplň vytvořených laboratorních úloh, které jsou k dispozici v příloze. Teoretické části lze jen málo co vytknout. Je zpracována důkladně s minimem překlepů a chyb a poskytuje dostatečný přehled řešené problematiky. Lze vytknout následující: Odkaz 10 se v textu vyskytuje před odkazem 9. Obdobně tak literatura 20 před 18 a 19. Odkaz na referenci 27 chybí. Seznam zkratek je nekompletní. V práci bych uvítal krátký obecný popis adres IP, pro které je prováděn překlad. V návodech laboratorních úloh se vyskytují odkazy na literaturu, ale samotné návody žádný seznam literatury neobsahují. Do výpisu B.2 je nevhodně zakomponován i obrázek B.5. Z práce je očividné, že student věnoval množství úsilí při sepisování teoretické části práce a na vytváření laboratorních úloh mu už nezbývalo příliš času. To je obzvlášť patrné v případě druhé úlohy, která je relativně krátká. Nejpodstatnější výtku mám tedy ke splnění zadání, které nepovažuji za zcela splněné především co se týče bodu „porovnání více možných řešení či přístupů“. Práci hodnotím D/68 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 110043