VANĚK, J. Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Grenar, David

Student se v diplomové práci zaměřuje na problematiku kvality služeb a zážitku pro sítě nové generace. Praktická část práce se věnuje frontám, jež jsou využívány v přístupových sítích nové generace. Práce byla splněna dle zadání, a to jak po teoretické, tak i po praktické stránce. Student byl od začátku řešení diplomového úkolu aktivní, využíval konzultací a prokázal schopnost i samostatné práce. Z hlediska formálního zpracování mám výhrady k překlepům a dalším typografickým nedostatkům. Použitá odborná literatura je v diplomové práci špatně řazena. Práci studenta hodnotím stupněm B, 82 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Horváth, Tomáš

Student, Bc. Jiří Vaněk, zpracoval diplomovou práci na téma „Kvalita služeb a kvalita zážitku pro sítě nové generace“. V teoretickém rozboru se student zabývá sítěmi nové generace, kvalitou služeb a zážitků, přenosem multimediálních služeb po síti a regulací sítí nové generace. Bohužel teoretický rozbor obsahuje řadu chyb a nevhodných formulací: „Především poskytovateli připojení k Internetu působích“; „Klietské modemy“; chybí vysvětlení zkratek při jejich prvním použití Wi-Fi, LTE apod. Uvedené nedostatky jsou vybrány pouze a jen z kapitoly 1 (str. 13). V kap. 5 má student překlep při překladu šířky pásma „Bandwith“. Do kap. 6 by bylo vhodné použít data novějšího vydání (2016 nebo 2017), student vychází z dat z roku 2015, nehledě na chybějící citaci zdroje. Testovací scénář pro praktickou část je velmi vzdálený od určité přístupové sítě, nicméně primárním cílem bylo otestovat fronty. Kvalitativní měření bylo provedeno pro parametr jiter na 4 frontách s různými parametry, tedy celkově 26 měření. Popis výsledků je ovšem degradován zápisem s anglickými uvozovkami, chybně zapisovaným rozsahem rychlostí a množstvím typografických chyb. Navržený dotazník a jeho obsah je odpovídající a pro téma zcela relevantní. Výsledky práce odpovídají zadání práce a lze konstatovat, že zadání bylo splněno v plném rozsahu. Práci by prospěla finální korektura textu, dodržování pořadí citací podle výskytu/abecední seřazení, správný zápis odrážek a eliminace výše uvedených chyb. Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě s hodnocením B, 80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 110058