JINDRÁK, M. Milíčeves – sídlo v krajině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Návrh známky z pozice vedoucího práce se týká především hodnocení přístupu studenta ke zpracování projektu. Z tohoto úhlu pohledu lze studenta považovat za schopného v pořizování úvodních analýz, které byly výborným startem k samotnému navrhování. Záměr, který z analýz vzešel, se však nepodařilo cele naplnit, neboť student podcenil množství potřebné práce. Projekt tak nevyužil svůj plný potenciál.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 75 Student prokázal zaujetí pro místof, které si sám vybral pro svůj diplomní projeekt, ale nedokázal si zorganizovat práci v čase, což se projevilo na výsledné podobě diplomní práce.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Šipulová, Janica

Práce je od prvního momentu velmi trefná, ke konci tuto přesnost v prezentaci trochu ztrácí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor velmi podrobně řeší analýzu sídla. Poodkrývá nánosy historie a pomocí místní paměti definuje trefnými kritickými komentáři vybrané snímky míst. Příběh tak nabírá na zajímavosti a vtahuje do složité problematiky současné nejednoznačná kompozice obce Milíčeves. Mnohovrstevnatost míst, zbylá po minulých dekádách, poodkrývá dřímající potenciál. Chybou by se mohlo jevit to, že podobným přesným způsobem není popsán samotný návrh třech prostranství. Prezentace návrhu tak není zcela jednoznačná a uskromňuje se na prezentaci jednotlivých budov a objektů. Podstatný veřejný prostor, který je nově definován, by si tak zasloužil odprezentovat podrobněji, s dovysvětlením nových vazeb a kvalit. Především u prvních dvou návrhů. Přes tento nedostatek je práce velmi zajímá a především přístup k poznání a pochopení místa je pro současný vývoj sídel velmi podstatný.
Architektonické řešení B Autor prezentuje své změny poměrně minimalistický a schematicky pomocí řezů, pohledů a půdorysů budov. Autorsky silné černobílé koláže návrhu jsou někdy velmi ponuré a nepoodkrývají optimistickou budoucnost obce, která by mohla být založena na silné historii a malebném měřítku.
Provozní řešení C Jednotlivé objekty jsou prezentovány bez širších vazeb. Zapojení staveb do okolí by mohlo být podrobněji popsáno, jak slovně tak graficky, především pro snažší pochopení autorova záměru. Jako problematické se pak mohou jevit provozní vazby, které autor zamýšlí mezi novými objekty a veřejným prostorem, ale více je nerozvádí. Například v místě předprostoru hasičské zbrojnice je nově definován vydlážděný prostor pro kulturní a jiná setkání, ovšem není zcela jasné, jakou roli hraje průjezd hasičské techniky.
Technicko konstrukční řešení B Přestože se jedná primárně o urbanistickou práci, autor prezentuje návrhy více objektů včetně konstrukčního řešení ovšem bez podrobnějšího popisu.
Formální úroveň B Autorsky silná grafika prezentace pomáhá pochopení návrhu a spíše formální nedostatky, jako chybějící popisky a legendy, by mohly usnadnit čitelnost práce.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 100054