DOMIŇÁKOVÁ, M. Archiv+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kristek, Jan

Michaela je cílevědomá studentka se silnou vůlí a ochotou projekt propracovávat a upravovat v násobných iteracích. Řešení hledá tak dlouho, dokud neodpovídá vytyčenému konceptu, třeba i za cenu nového začátku. Zároveň má dostatek zkušeností a schopností, o které se může opřít v tomto někdy riskantní a náročném hledání. Vynaložené úsilí a čas, i ochota podstoupit určitou míru rizika se vyplatily v podobě skvěle zvládnutého a zajímavého projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 Studentka pracovala v průběhu semestru pravidelně, samostatně a s maximálním osobním nasazením.
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Ponešová, Barbora

Koncept předložené práce dokládá schopnost studentky pokročilých úvah ve vztahu k prostoru. Architektonické řešení je v kontextu prací v rámci celé fakulty na mimořádné úrovni. V práci se však nepodařilo prezentovat celkové materiálové řešení a doložit tak vizuální charakter navrhovaných prostorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Předkládané urbanistické řešení je limitované sevřeností parcely, ale i přes to se studentce daří dosáhnout volného otevření pro pěší jak ze strany ulice Údolní, tak ze strany Špilberku. Opakuje se tak motiv „zadních vrátek“ použitý i u některých dalších budov v téže ulici (například areál Otevřené zahrady). Tato komunikační osa se pak propisuje do samotného dispozičního řešení parteru.
Provozní řešení A Provozní řešení rozvíjí hlavní urbanistický koncept (komunikační osa pro pěší napříč parcelou) a racionálně organizuje toky veřejnosti, zaměstnanců i samotného muzejního materiálu. Rozmístění komunikačních jader je logické, s ohledem na požární únikové cesty. Dispoziční řešení je velmi dobře promyšleno, k diskusi je jen několik drobností - například delší docházková vzdálenost obsluhy kavárny do hygienického zázemí, velkorysé denní místnosti zaměstnanců (přes 30m2) a větší manipulační prostor s přilehlou chodbou.
Technicko konstrukční řešení B Zvolené konstrukční řešení novostavby (objem samotného archivu) odpovídá architektonickému záměru. Obvodový plášť je dvojitý s provětrávanou mezerou. Z přiloženého řezu fasádou však není patrné, jakým způsobem je vzduch v mezeře nasáván a jak odváděn. Nabízí se i možnost použití ohřátého vzduchu v mezeře - například pro přihřívání teplé užitkové vody. Další otázkou je, zda pro komínový efekt ve fasádě postačí vzduchová mezera o tloušťce 30 - 50mm.
Architektonické řešení A Celkové architektonické řešení vychází z konfrontace otevřených a uzavřených prostorů. Vzniká tak nevšední pulzující hra objemů nabízející celou škálu prostorových vjemů. Líbí se mi volný parter, který otevírá možnost pro různorodé sociální interakce a podněcuje veřejnou debatu. Zdánlivě „nepatřičné“ propojení veřejného jídelního prostoru uvnitř kulturní instituce vrací typologii do dob raného křesťanství, kdy se filosofické diskuse odehrávaly právě při společném stolování a kterýžto archetyp zakotvil v liturgickém prostoru jako stůl hostiny Páně. Naproti tomu uzavřený objem archivu připomíná spíše nedobytnou pokladnici vědění.
Formální úroveň B Formální zpracování projektu je na vysoké úrovni. K celkovému pochopení a docenění práce by pomohlo lepší znázornění materiality exteriéru i interiéru, protože zrovna v tomto případě hrají použité materiály, struktury a povrchy podstatnou roli. I když lze doloženou dokumentaci považovat z formálního hlediska za úplnou, práci by prospělo doložení charakteru venkovních ploch parteru (o jejich podobě se dozvídáme jen z textu průvodní zprávy) a podoby interiéru - například jídelny a jejího vizuálního propojení s návaznými prostorami. Z formálního hlediska lze ještě doporučit, aby číslování ve výkazu výměr používalo číselnou řadu ve vztahu k číslu příslušného podlaží.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 110127