KARABA, L. Nová scéna Besedního domu Vyškov - novotvar v historickém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Jan

Dopravní řešení a řešení parteru není podle zcela dořešeno a adekvátně pojato (např. v řešení výškových úrovní pěších a vozidlových komunikací v prostoru ulice Kostelní a napojení nového objektu na náměstí). Dispoziční řešení sice akceptuje typologické návaznosti, mnohé prostory však postrádají potřebné kvality, přehlednost a uživatelskou přívětivost, některé funkční a provozní vazby jsou poněkud komplikované. Diskutabilní se jeví udržitelnost podzemního parkoviště s ohledem na svou velikost a umístění vjezdu. Navrhuji hodnocení C78

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 Student prokázal při zpracování bakalářské práce základní potřebné znalosti pro řešení náročné problematiky zadaného úkolu, snahu a vytrvalost.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Plášil, Jiří

Práce představuje další z možných přístupů k tématu novotvaru v historickém prostředí. K případným novodobým zásahům do prostoru autor přistupuje uvážlivě a ve výsledku podporuje maximální vyznění architektonických hodnot okolních památkových objektů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Prakticky jako jediný z autorů nepočítá s variantou budoucího napojení ulice Kostelní do kruhové křižovatky a ponechává současný stav dopravního řešení území s napojením ul. Kostelní na městský okruh v místě Knihovny K. Dvořáčka. Svým návrhem zastavuje především tu parcelu, která je v současnosti k dispozici, počítá ovšem s určitou transformací parcel přilehlých, například výsadbou nové zeleně a pod.
Provozní řešení C Hlavní vstup je posazen do ulice Kostelní, přičemž deficit ploch předprostoru autor částečně kompenzuje zalomením fasády přízemí objektu. Autor navrhuje zřídit podzemní podlaží s garážovým prostorem. Je ale otázkou, zda při počtu 18 stání je tato investice únosná. Poněkud komplikované je řešení potřebných prostor foyerů, stejně jako přístup k malé a velké kavárnám. Tyto jsou obě po levé straně sálu a diváci z pravé strany sálu musejí buď projít sálem na druhou stranu nebo sál podejít přes přízemí. Obecně za poměrně složité řešení považuji navrženou velkou spoustu menších či větších, hlavních či podružných schodišť, často i tvarově velmi různorodých. Propojení nového a starého Besedního domu je řešeno křivolakou chodbičkou kolem WC, která je více únikovou trasou k bočnímu schodišti než napojením na stávající foyer.
Technicko konstrukční řešení B Bylo by třeba více propracovat způsob zasouvání elevace hlediště. Podle porovnání řezu, půdorysů a schematických variant využití sálu se zdá, že takto nebude systém fungovat, navíc bude potřebovat výrazně větší prostor při zadní stěně sálu. Ostatní principy konstrukčního a materiálového řešení jsou v zásadě možné, detailnější vysvětlení ponechávám případné diskusi před komisí obhajoby.
Architektonické řešení B Hmotově objemový koncept návrhu nepřekračuje pomyslné limity území. Z hlediska výrazu a zvolených forem jde autor jednoznačně cestou deklarace soudobých principů. Výsledný výraz objektu se tak staví více do kontrastu k okolní historizující zástavbě. Tento kontrast ovšem může vytvořit prostor pro zajímavý dialog forem.
Formální úroveň B Grafické a adjustační zpracování studie je na dobré úrovni a odpovídá standardu bakalářského projektu.
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 110764