ŠIMEČEK, T. Využití profesionálního softwaru HTRI při návrhu výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kilkovský, Bohuslav

Úkolem diplomové práce bylo ukázat výhody profesionálního programu HTRI určeného k výpočtům zařízení na přenos tepla, pomocí tohoto programu vypočítat několik ukázkových příkladů a sestavit pro tento program uživatelský manuál. Tento manuál a výpočty budou sloužit pro sestavení přednášek a cvičení nového předmětu "CAD navrhování tepelných zařízení pro procesy a energetiku" otevíraného příští rok na našem ústavu. Ve školní verzi tohoto programu jsou k dispozici čtyři výpočtové moduly. V každém z těchto modulů byl proveden vždy jeden základní výpočet. Nad rámec zadání práce byly tyto výpočty porovnávány s výsledky získanými jinou variantou výpočtu (ručním výpočtem, pomocí vlastního programu případně pomocí programu ChemCAD). Vytvořený uživatelský manuál obsahuje podrobně možnosti veškerého nastavení programu a řešené příklady jsou v něm detailněji probírány. Obsahem manuálu jsou i zadání příkladů, které by měly sloužit studentům pro bližší seznámení se s tímto programem a samostudium. Diplomant dokázal při tvorbě diplomové práce pracovat samostatně a stanovených cílů dosáhnout. I přes drobné nedostatky, vytvořený uživatelský manuál výrazně přispěje k tvorbě přednášek a cvičení daného předmětu a stane se cenou pomůckou při výuce tohoto programu. Proto předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kohoutek, Josef

Cílem diplomové práce bylo seznámení se s možnostmi profesionálního softwaru HTRI pro tepelné a hydraulické výpočty výměníků tepla, vytvořit manuál pro práci s HTRI a na příkladech ukázat praktické možnosti tohoto programu. Diplomant při řešení tohoto úkolu rozšířil zadání ukázkami použití ChemCadu, VBA a Maple. Téma diplomové práce bylo dobře zvoleno vzhledem k významu používání programu HTRI v profesionální projekční praxi. Diplomant se do zvládnutí zadaného úkolu pustil velkoryse a zodpovědně. Přístup k řešení a zvolená metodika svědčí o tom, že během dosavadního studia pochopil a velmi dobře si osvojil jak teorii, tak praktickou aplikaci v oblasti inženýrské i vědecko výzkumné práce. Oceňuji zejména uvedené komentáře při srovnávání výsledků jednotlivých programů. Jak již bylo uvedeno výše, zpracované řešení má značný význam. Vytvořený manuál představuje velmi cennou pomůcku jak pro výuku tak praktickou projekční činnost. V práci je na několika místech názorně uvedeno, že vedle schopnosti použití špičkového software, jakým je nepochybně HTRI, je také důležité, aby inženýr pomocí dalších pomocných programů byl schopen ověřit řadu důležitých a doplňkových informací řešeného úkolu. Způsob a rozsah zpracování svědčí o schopnosti diplomanta řešit i nestandardní úkoly. V předložené práci jsem nenašel závažnější chyby nebo formální nedostatky. Předložená práce má velmi dobrou úroveň. Obsahuje statě, které bude možno použít ve výuce i výzkumné činnosti na ústavu Procesního a ekologického inženýrství, strojní fakulty VUT Brno. Z výše uvedeného vyplývá, že doporučuji práci Tomáše Šimečka k obhajobě .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33853