SKOPALÍK, D. Tester tranzistorů připojitelný přes USB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Lattenberg, Ivo

Diplomová práce je po formální i odborné stránce v pořádku a nemám žádných výhrad. Samotná práce je sice psána na poslední chvíli, což se projevilo na překlepech a úpravě, nicméně vlastní výrobek a ovládací program je velmi dobré úrovni a zadání bylo tudíž bezezbytku splněno. Student pracoval samostatně a iniciativně, o výsledcích pravidelně informoval. V rámci řešení práce byla vytvořena aplikace pro měření bipolárních a unipolárních tranzistorů. Aplikace byla naprogramována v jazyce C# s využitím WPF a .NET. Samotný tester i aplikace pro PC byly předvedeny a byly funkční. Tester dokáže detekovat piny bipolárního tranzistoru, otestovat jej a změřit nejdůležitější charakteristiky. Ty je pak možné exportovat do CSV souboru či do Matlabu. V případě poškozeného tranzistoru detekuje průrazy či přerušení přechodů. Umožňuje taktéž testování většiny typů unipolárních tranzistorů. Nad rámec zadání měří orientačně i kapacitu přechodů. Diplomant prokázal velmi dobré konstrukční schopnosti. Chtěl bych ocenit velké množství práce na doladění nejrůznějších typů měření, tester je tak schopen pracovat se širokým spektrem tranzistorů. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Krejčí, Jan

Diplomová práce studenta Daniela Skopalíka se zabývá implementací testeru polovodičových součástek (tranzistorů a diod) přes USB sběrnici s ovládacím SW pro PC. Práce je logicky členěna do několika kapitol, které na sebe obsahově navazují. V teoretickém úvodu práce student popisuje tranzistory, možnosti jejich zapojení a metody meření elektrických veličin. Následuje popis mikrokontroléru ATMega, který byl zvolen pro realizaci testeru. Zbylé kapitoly popisují praktickou část práce a to postupně návrh zapojení testeru, včetně návrhu desky ve třech stádiích vývoje, implementaci firmware a nakonec samotného software ovládací aplikace. Jedinou přilohu práce tvoří kompletní zdrojové kódy dané aplikace, implementované v jazyce C#. Kód je koncipován logicky, je dobře čitelný a jsou patrné dobré programátorské návyky. Osobně oceňuji rozsáhlé možnosti ovládací aplikace a postupný vývoj tří generací desky plošných spojů. Celkový dojem z práce snižuje fakt, že ačkoliv realizovaný tester umožnuje měřit různé typy charakteristik a umožnuje měření včetně diod, v teoretické části práce se tomuto tématu autor věnuje jen okrajově. Celkově je práce na vysoké úrovni, avšak obsahuje drobné formální nedostatky, místy nečitelná schémata, či gramatické chyby a překlepy. Na základě výše zmíněných faktů práci hodnotím stupněm A/91 bodů a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 110039